- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دوستی خاله خرسه با زنان افغانستانی

در حالی اسم و رسم و سیما و شمایل زن در مطبوعات و رسانه ها و محافل و مجالس به بازی گرفته می شود که در ظاهر به تبیین و تعالی زن افغانستانی می پردازد و در باطن جایگاه و کرامت لرزان بانوان این سرزمین را خدشه دار می نماید.

زن سنتی، زن مدرن، زن نیازمند بی سرپرست، زن کارآفرین نمونه، زن مظلوم مورد تجاوز قرار گرفته، زن غیور صحنه های علم و ورزش، زن هنرمند، زن آلوده به اعتیاد و فساد اخلاقی، زن تحصیلکرده، زن پستوخانه … اینها تمام و کمال زن افغانستانی هستند.

برای تجلیل، برای کورس های آموزشی و پرورشی، برای آگاهی و هدایت و برای ترقی زنان افغانستان ابتدا باید آنان را در قالب های مذکور پذیرفت و درک کرد که سنت و سیمای حاکم بر افغانستان زنی ساخته و می سازد و خواهد ساخت که ناملایمات را تاب بیاورد و بر دستاوردها بیافزاید.

این روزها در حالی اسم و رسم و سیما و شمایل زن در مطبوعات و رسانه ها و محافل و مجالس به بازی گرفته می شود که در ظاهر به تبیین و تعالی زن افغانستانی می پردازد و در باطن و در واقع جایگاه و کرامت لرزان بانوان این سرزمین را خدشه دار می نماید.

پیش از این بارها و به تفصیل درخصوص وضعیت زنان افغانستان با زنان کشورهای همسایه و زنان غرب داعیه دار تمدن نوین، قیاس به عمل آمده است و در نتیجه زنان را قشری و جنسیتی ضعیف و فروخورده شده و سرخورده و ناکام و تلف شده شناسانده است.

نمی توان با چشم پوشی از زنانی که خود را با شرایط جغرافیایی و مذهبی افغانستان وفق داده اند و به درجات رفیع علمی و ورزشی و اقتصادی و هنری و سیاسی و اجتماعی نایل آمده اند و نیز با چشم پوشی از زنان تجاوزها و خشونت های بی حد و حصر در اروپا نتیجه گرفت که زن افغانستانی بدبخت و زن امریکایی و اروپایی خوشبخت است.

اگر زنان را همچون اطفال، همچون معلولان، همچون اقلیت هندو و سیک یا چیزی از این دست بدانیم که اینک می دانیم نمی توان برای آنان براستی جایگاهی درخور تعریف کرد یا با نمایشگاه های بین المللی و جلسات منطقه ای آنان را به اندازه شهروند درجه یک و برابر با مرد افغانستانی قرار داد.

به عبارت ساده تر و صریح تر، همین داعیه داران حقوق زنان و حقوق بشر که از رسم و رسم و سیمای زن افغانستانی برای مطرح شدن برای جذب کمک های جامعه جهانی و برای درو کردن آرا و نظرات مثبت مردم ملکی سود می جویند همان هایی هستند که زن را در حد یک شیء، یک طفل یا یک معلول تنزل می دهند.

همین ابربرنامه هایی که هم اکنون در ولایات بزرگ افغانستان درباره زنان درحال اجرا است و بوی تعفن می دهد؛ با غفلت زنان این مرز و بوم به هتک حرمتی می انجامند که جبرانش سخت و زمان بر خواهد بود. زن افغانستانی نباید بازتابی از زن اروپایی باشد.