- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دور دوم انتخابات افغانستان در 24 جوزا برگزار می شود

عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری اند که جهت راه یافتن به کرسی ریاست جمهوری در این دور به رقابت خواهند پرداخت.

احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه در یک نشست خبری از رفتن انتخابات به دور دوم خبر داده گفت که هیچ یک از نامزدان پیشتاز در این دور موفق نشدند تا پنجاه جمع یک درصد آراء را کسب کنند:

” پس از تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی معلوم گردید که هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری مطابق ماده شصت و یک قانون کشور و ماده بیست قانون انتخابات نه توانستند که اکثریت بیشتر از پنجاه درصد را کسب نمایند که به این اساس مشخص گردید که باید انتخابات به دور دوم برگزار گردد. ”

بر بنیاد قانون اساسی دور دوم انتخابات باید دو هفته پس از اعلام نتایج نهایی برگزار می شد اما رییس کمیسیون انتخابت گفت، بنابر موجودیت برخی مشکلات ولایل دور دوم انتخابات در 24 ماه جوزا برگزار خواهد شد.

به اساس اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عبدالله عبدالله 45 درصد آراء، اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد، زلمی رسول 11.4 درصد، عبدالرب رسول سیاف 7.3 درصد، قطب الدین هلال 2.8 درصد، محمد شفیق گل آغاز شیرزی 1.6 درصد، داوود سلطان زوی 0.5 درصد و هدایت امین ارسلا 0.2 درصد آرا را بدست آوردند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، در انتخابات دور اول بیش از هفت میلیون و هشت صد هزار نفر شرکت کردند که شصت و چهار درصد آن را مردان و سی و شش درصد آن را زنان تشکیل می داد.

در حالی که انتقاد های از سوی نامزدان و برخی کارمندان کمیسیون در خصوص تقلب وجود دارد، یوسف نورستانی رییس این کمیسیون می گوید، به تعداد سه هزار کسانی را که در تقلب دست داشتند شناسایی کرده اند.

آقای نورستانی گفت، این افراد شامل کارمندان ساحوی کمیسیون انتخابات، مسوولان حکومتی و ناظرین می باشند:

” در رابطه به آن عده از کارکنان متقلب انتخاباتی که علیه شان اسناد و مدارک کافی دال بر تقلب شان در روند انتخابات وجود دارد کمیسیون تعهد می سپارد تا آنان نه تنها از وظایف شان در بخش های مختلف انتخاباتی محروم شوند بلکه به مراجع عدلی و قضای معرفی خواهند شد. ”

در این حال رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مردم تقاضا کرد تا در دور دوم انتخابات اشتراک گسترده داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات تقویم ترتیب شده پروسه برگزاری انتخابات دور دوم را نیز اعلام کرد.

به اساس این تقسیم اوقات مبارزات انتخاباتی نامزدان از تاریخ اول جوزا آغاز و تا بیست و یکم جوزا پایان می یابد.

همچنان مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم یازدهم سرطان و نتایج نهایی به تاریج 31 سرطان اعلام کردند.