- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دستگیری 5 متقلب انتخاباتی در قندوز!

در جریان روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، نیروهای پولیس ولایت قندوز 5 تن را به اتهام تقلب و تخطی های انتخاباتی از ساحات ولسوالی های خان آباد و علی آباد دستگیرکرده اند.
بعد از جمع آوری شواهد و مدارک اثباتیه جرمی، یک تن از این افراد که کارمند کمیسیون انتخابات بوده بالفعل همراه با مقدار زیادی برگه های رای دهی که به نفع نامزد مشخصی علامت گذاری گردیده بود و 4 تن دیگر از اعضای ستاد انتخاباتی یکی از نامزدان به اتهام تخطی انتخاباتی همراه با کارت های جعلی ناظران و واسکت های تبلیغاتی به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی تسلیم شدند…