- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

در راستای صلح گام های مهمی برداشته شده است

رییس جمهور افغانستان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر گفت: در راستای صلح گام های مهمی برداشته شده است.

 

محمد اشرف غنی گفت: دولت به جدیت تمام سعی و تلاش می کند تا در کشور صلح و ثبات تامین شود.

 

رییس جمهور غنی همچنان گفت، زمانی که از صلح یادآوری می شود، در این رابطه دو خط موازی موجود اند، یکی صلح با طالبان افغان و دیگری صلح با پاکستان.

 

رییس جمهور افغانستان این دو را مجزا از یکدیگر خوانده گفت: با این دو مساله با منطق جداگانه و در خور آن به پیش خواهد رفت:

 

“صلح با طالبان افغان بر این دیدگاه استوار است که آنان به عنوان شهروندان افغانستان، حق دارند بر سر دلایل مخالفت خود با نظام سیاسی کشور گفتگو کنند، و در چارچوب نظام کشور راهی بیابند، برای بازگشت به زندگی مسالمت آمیز و سهم گرفتن در آبادی و انکشاف این آب و خاک.”

 

نماینده گان حکومت و طالبان افغان در هفتم ماه جولای در شهر مری پاکستان برای اولین بار به گفتگو های مستقیم پرداختند.

 

ملا محمد عمر رهبر طالبان بدون اینکه به گفتگو های مری اشاره کند، در پیامی به مناسب عید سعید فطر از مذاکرات صلح حمایت کرده گفت: در کنار جنگ گفتگو های صلح را تایید می کند.

 

در این حال رییس جمهور اشرف غنی این پیام ملا محمد عمر را مثبت خوانده گفت: رهبر طالبان در این پیامش در مورد اهداف شان برای رسیدن به راه حل صلح آمیز نیز سخن گفته که این به گفته وی یک نکتۀ مثبت است.

 

رییس جمهور افغانستان در پیامی خود از رهبران طالبان خواست تا برای قطع خونریزی کنونی در افغانستان گام های عملی برداشته و به آرمان های صلح مردم پاسخ مثبت دهند.

 

محمد اشرف غنی اضافه کرد که راه خیر و خوشبختی این است تا مسایل را از راه جنگ نه، بلکه از راه تفاهم و منطق حل کرد.

 

رییس جمهور افغانستان در این پیامی عیدی اش با اشاره به صلح با پاکستان گفت: این صلح یک ضرورت دیگر است که به گفته وی باید همزمان با تلاش های صلح با طالبان، پیشبرده شود.

 

رییس جمهور اشرف غنی افزود:

 

“هر دو کشور نیازمند گشودن صفحۀ جدید در روابط خود هستند. ما از نخستین روز های تشکیل حکومت به گفتگوی شفاف با طرف پاکستانی اقدام کردیم، در اثر این گفتگوها، طرف مقابل به برداشتن گام های چند مبادرت کرد که قابل تقدیر است.”

 

محمد اشرف غنی همچنان گفت: در سیزده سال گذشته، افغانستان در معرض جنگی اعلان ناشده قرار داشت و این به نوبۀ خود، رشد گروه های تروریستی و تداوم جنگ و خشونت در هر دو کشور را به دنبال داشته است.