- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

درخواست همکاری معین اقتصادی وزارت امورخارجه از یوناما

پرنیل کاردل

روز گذشته عادله راز با معاون دفتر یوناما در افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.

در ابتداء، معین اقتصادی وزارت امورخارجه ضمن خوش آمدید از فعالیت ها و همکاری های دفتر یوناما در راستای تقویت برنامه های سیاسی، جامعه مدنی، حقوق بشری، صلح و جایگاه زنان و جوانان در افغانستان، تشکری نموده، با تأکید بر نقش آفرینی بیشتر زنان افغان در پروسه های سیاسی و امنیتی کشور و برگزاری کنفرانس علمی برای تحلیل نقش و جایگاه زنان را مطرح نموده و خواهان همکاری و همآهنگی بیشتر دفتر یوناما در این زمینه شد.

 

متعاقباً، خانم پرنیل با تائید نکات مطرح شده از جانب معین اقتصادی وزارت امور خارجه، نقش زنان افغان را در پروسه صلح و ثبات در افغانستان موثر دانسته، روی میکانیزم و چگونگی برگزاری کنفرانس علمی، بحث و تبادل نظر نمودند.