- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خط ممتد بی پایان و 45 روز دیگر

نامزدانی که از ورودی صلاحیت نگذشتند بنا بر هزار و یک دلیل ناگفته و ناشنیده رفتند تا در پست های دیگری که برای شان تدارک دیده شده است به عیش و نوش مصروف شوند.

چنین بازماندن وزرای پیشنهادی برای کابینه هایی که نه دارای تابعیت دوم و نه مانع اصلی برای احراز کسب این پست ها بودند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چرا نامزدان نماینده از اقوام هزاره و ازبک بیشترین بازماندگان از قطار ارگ را شامل می شدند؟

 

درحالی تعطیلات زمستانه به ماه ها بیکاری و خمودگی و تاخیر وزارتخانه های بدون رییس و بدون سرپرست معیاری افزوده است که پیش از این و با وجود باقی ماندن زمان مشروع فعالیت وزرای پیشین نیز و با بودجه های کلان کار چندانی از پیش برده نمی شد.

 

نامزدانی که از ورودی صلاحیت نگذشتند بنا بر هزار و یک دلیل ناگفته و ناشنیده رفتند تا در پست های دیگری که برای شان تدارک دیده شده است به عیش و نوش مصروف شوند اما فساد و دست بردن در محاسبات و پاک کاری لکه های ننگ بیکارگی و رشوت خواری در وازرتخانه ها همچنان ادامه دارد.

 

تعلل و تاخیرها و اهمال هایی که از حد و حوصله افغانستانی های خوگرفته به چنین اوضاعی نیز برون شد و فراتر رفت تا بدان جا به درازا کشیده شد که در راستای تعطیلات و رخصتی زمستانی اعضای مجلس نمایندگان و سنا قرار گرفت و 45 روز دیگر به این خط ممتد بی پایان افزود.

 

وزارت انرژی و آب، وزارت تحصیلات عالی، وزارت تجارت و صنایع، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت اقتصاد، وزارت مخابرات، وزارت معارف، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت فواید عامه و وزارت دفاع همچنان در رکود و سکون بسر می برند.

 

وزارتخانه های مذکور تنها نیمی از وزارتخانه های کابینه عریض و طویل دولت وحدت ملی با لیست بلندبالای حامیان اعتباری و مالی و حزبی از اشرف غنی و عبدالله در انتخابات هستند که به بیش از یک ماه و اندی دیگر برای تعیین صلاحیت موکول شدند.

 

رخصتی زمستانه برای رد شدن از ایستگاه پارلمان درحالی بر موانع پیشین کفایت و کارایی وزرا و مدیران ارشد در سازمان ها و وزارتخانه ها افزود که همچنان مهمانی های خانگی، دیدارهای دو و چند نفره غیر رسمی و توزیع ساعت و دالر در پارلمان ادامه دارد.