- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ختم سروی با بیش از 5 هزار خانواده بی جاشده در فراه

%d8%a8%db%8c-%d8%ac%d8%a7

 

این خانواده ها از ولسوالی های پشت رود ، بالا بلوک و دیگر ساحات نا امن آن ولایت از اثر نا امنی به حومه شهر فراه بی جاشده بودند.

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه از ختم سروی 5728 خانواده بی جاشده طی یک ماه گذشته خبر داده است .

 

به گفته رحم الدین ریگوال آمر امور مهاجرین ولایت فراه این خانواده ها از ولسوالی های پشت رود ، بالا بلوک و دیگر ساحات نا امن آن ولایت از اثر نا امنی به حومه شهر فراه بی جاشده بودند و کار سروی آنها به کمک موسسات همکار دیروز به اتمام رسید .

 

همچنان آمریت امور مهاجرین آن ولایت از طریق کمیته حوادث طبیعی برای 120 خانواده بی جا شده ولسوالی پشت رود مساعدت نموده که شامل 5000 افغانی برای هر فامیل بود .