- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت چگونگی فعالیت رسانه های خصوصی را تصویب کند

در حالی که شماری از خبرنگاران از برخورد نا درست مسوولان برخی از رسانه ها شکایت دارند، “نی” یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت می خواهد تا با در نظر داشت مشکلات کنونی، مقرره چگونگی فعالیت رسانه های خصوصی را بزودی تصویب کند.

 

قاسم رحمانی مشاور حقوقی این اداره روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که این مقرره سه سال قبل تهیه شده اما تا کنون از سوی حکومت تصویب نشده است.

 

وی همچنان گفت که ممکن حکومت تصویب این مقرره را به دستور مالکان برخی رسانه ها به تأخیر انداخته باشد.

 

“ما می بینیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان حکومت در کل نمی خواهند که این مقرره پاس شود اینکه فشار های از طرف ارباب رسانه ها وجود دارد و یا از طرف کی وجود دارد این معلوم نیست. ولی اما این مقرره هنوز هم در وزارت عدلیه بی سرنوشت است ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم که بخاطر حمایت از حقوق خبر نگاران باید این مقرره را هرچه زودتر وضع کنند تا ما با این مشکلات روبرو نشویم.”

 

آقای رحمانی گفت: مقرره چگونگی فعالیت رسانه های خصوصی شش فصل و 30 ماده دارد.

 

موضوع تصویب مقرره چگونگی فعالیت رسانه های خصوصی در حالی مطرح می شود که برخی از خبرنگاران از برخورد نادرست شماری از مسوولان رسانه ها شکایت نموده می گویند که کار شان برای یک روز هم ضمانت ندارد.

 

به اساس معلومات نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، برخی از مسوولان رسانه های خصوصی به علت فشار از سوی شماری از حلقات حکومتی و دلایل نا معلوم شماری از خبرنگاران را از وظایف شان برکنار می کنند.

 

در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این مقرره دو بخش دارد که یک بخش آن بر می گردد به چگونگی جواز و فعالیت رسانه های خصوصی و بخش دیگر آن امتیازات و مکلفیت های خبرنگاران را احتوا می کند.

 

هارون حکیمی سخنگوی این وزارت گفت: تصویب و توشیح این مقرره می تواند بسیاری مشکلات خبرنگاران را در رسانه های خصوصی کاهش دهد:

 

“کار مقرره برای فعالیت و تأسیس روزنامه های خصوصی به تازه گی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تکمیل شده است یعنی آن ملاحظات در نظر گرفته شده است و پس از بازنگری دوباره به وزارت عدلیه فرستاده شده است از راه وزارت عدلیه به کابینه فرستاده شده و اکنون منتظر منظوری رئیس جمهور است. ما امیدواریم که به زودی این مقرره تصویب شود.”

 

آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان یکی از دست آورد های سیزده ساله حکومت محسوب می شود که مقامات حکومتی همواره بر مصونیت آن تأکید نموده اند.

 

برخی از خبرنگاران نیز از حکومت می خواهند تا آزادی بیان و رسانه ها را بیشتر از پیش تقویت کند.

 

آنان از مسوولان رسانه های خصوصی نیز می خواهند تا در برابر کار شان حق و امتیازات را که در قانون کار افغانستان ذکر شده است، برای شان بپردازد.