- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حکومت به وعده های راکه برای یاد بود از قربانیان به خانواده هایشان داده است، عمل نماید

نهاد بازمانده گان قربانیان افغانستان می گوید، حکومت افغانستان باید عدالت را در کشورتامین کرده و وعده های راکه برای یاد بود از قربانیان به خانواده هایشان داده است، عمل نماید.

 

حبیب رهیاب رییس این نهاد روز گذشته درمراسم یاد بود ازقربانیان سال های 1357 و 1358هجری شمسی انتقاد کرد که حکومت پس ازنشر لست 5000 قربانی ازسوی سارنوالی هالند آن را پیگیری نکرده است.

 

حبیب رهیاب گفت:

 

“جلب توجهء کشور به آن جرایم که درسال های 1357 و1358 دراین کشوراتفاق افتاده کاملا به فراموشی سپرده شده است. دولت پس ازنشر لست 5000 قربانی یک تعداد وعده های را سپرد، مگر تا حال هیچ گونه اقدام عملی راانجام نداده است.”

 

وی می گوید حکومت باید فرهنگ معافیت را کنارگذاشته وکسانی را که مرتکب جنایات مختلف درکشورشده اند، نیز مورد پیگرد قراربدهد.

 

لوی سارنوالی هالند فهرست حدود پنج هزارافغان را که از سوی ادارهء استخباراتی رژیم کمونیستی (اگسا) به اشکال گوناگون به قتل رسیده اند درسال 1392 هجری شمسی منتشرساخت.

 

حکومت گذشته افغانستان با برگزاری مراسم فاتحه خوانی به این قربانیان فیصله کرد که به یاد بود از این کشته شده ها یک باب مسجد و یک بنای یاد بود در ساحهء پلچرخی کابل نیز اعمار خواهد شد.

 

چیزیکه خانواده های قربانیان می گویند تاحال ازسوی حکومت دراین زمینه اقدام نشده است.

 

اما وزارت کاراموراجتماعی ، شهدا و معلولین افغانستان ارج گذاری به شهدا و قربانیان حوادث مختلف درکشور را یک مساله مهم دانسته و می گوید حکومت این مساله را فراموش نکرده است.

 

علی افتخاری سخنگوی این وزارت درپاسخ به خواست خانواده های قربانیان گفت :

 

“وزارت این موضوع را نادیده نگرفته است و ما درصدد این هستیم که برایش یک بودجه پیدا بکنیم وتا این منار ایجاد شود. ما تلاش داریم این که تاحال ایجاد نشده به این معنی نیست که ما فراموش کرده ایم.”

 

اما وی درمورد پیگیری و تکمیل فهرست قربانیان چیزی نگفت.

 

درخواست برای پیگیری عاملین کشتار افغان ها وعملی کردن به وعده داده شده ازحکومت درحالی صورت می گیرد که همواره از ناتوانی حکومت دراین زمینه انتقاد شده است.

 

پیش ازاین برخی نهادهای جامعهء مدنی، خانواده های قربانیان و شماری از کارشناسان از حکومت نیز خواسته اند تا به قضایایی کشتارهای جمعی در کشوررسیده گی کرده و به زخم های خانواده هایشان مرحم بگذارد.