- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حمایت علمای دینی کندز از نیروهای امنیتی افغان…

امنیتی

 

علمای دینی ضمن حمایت از نیروهای امنیتی افغان از مخالفین مسلح خواستند تا به پروسه صلح یکجا شوند.

 

شماری از علمای دینی در کندز از مردم خواستند تا برای جلوگیری از فعالیت‌های هراس افگنانه از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند.

 

این علما می‌گویند که اگر مردم از فعالیت های مشکوک به نیروهای امنیتی افغان خبر بدهند، این امر سبب آرامش بیشتر در کندز می‌شود.

 

به گفته این علما، همکاری مردم با نیروهای امنیتی افغان بهترین گزینه برای تأمین امنیت و ثبات و قطع خونریزی ها است.

 

این علما همچنان از مخالفین مسلح خواستند تا به پروسه صلح یکجا شوند.