- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جلسه کمیتۀ تفتیش وزارت امورخارجه دایر شد

نشست

روزگذشته نشست کمیتۀ تفتیش وزارت امورخارجه با ریاست معین اداره و منابع وزارت امورخارجه برگزارشد.

در آغاز نشست، دوکتورنصیراحمد اندیشه ضمن تأکید براهمیت ایجاد این کمیته درباره نوعیت کارکرد و فعالیت های آن روشنائی انداخته اظهار داشت که جهت رسیدگی به مشکلات و  تشخیص نقاط خطر و اتخاذ تدابیر بر اصول شفافیت، حسابدهی و عملکرد ارزیابی و بررسی های  تفتیش داخلی در این کمیته مورد غور قرار می گیرد.

در ادامه، مطابق اجندا جلسه گزارشات هیأت تفتیش داخلی این وزارت از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در برلین، جنرال قونسلی افغانستان در تورنتو و درمورد موضوع رود پاس ها بحث های همه جانبه تخنیکی صورت گرفت و در رابطه معین وزارت امور خارجه به شعبات ذیربط هدایات لازم صادر نمودند.

قابل یادآوریست که این کمیته به منظور نظارت، کنترول دایمی از نحوه اجرا و رسیدگی به مشکلات در بخش های مالی، اداری، حسابی و سایر سیستم های کاری وزارت امور خارجه با تشخیص نقاط خطر، و اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از بروز فساد اداری؛ ایجاد و در هر ماه به طور منظم جلسه را برگزار می نماید.