- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توزیع کمک های نقدی برای 79 خانواده بیجاشده در ولایت بادغیس

بیجا شده

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده­گان ولایت بادغیس به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC) برای 79 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های مختلف به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی توزیع نمود .

برای هر خانواده بیجاشده 20000 افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت .