- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

توزیع موادغذایی بین عودت کنندگان از پاکستان

بیش از یک هزار خانواده عودت کننده وبی جاشده در ولایت کنر مورد مساعدت قرارگرفتند.

مسوول ریاست امور مهاجرین ولایت کنر گفت برای یکهزار و 100 فامیل عودت کننده از پاکستان مساعدت غذائی ،شامل آرد ،روغن ،دال ،کاکو ونمک از طرف WFP تهیه شده بود توزیع گردید.

منبع علاوه نمود که همچنان برای 193 خانواده بی جاشده مساعدت نقدی مبلغ 5020 افغانی که از طرف دفتر ریلیف  تهیه گردیده بود توزیع شد.

این خانواده ها ، حدود سه ماه قبل در اثر تهدیدات امنیتی از ساحات دوردست آن ولایت به اسد آباد بی جاشده بودند.