- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تقدیر از قهرمانان فری فایت توسط سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

فری فایت

انجنیر سید احمد شاه سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از قهرمانان فری فایت تقدیر بعمل آورد، در این مجلس از  قهرمان جهانی فری فایت و سفیر امنیت ملی آقای احمد ولی هوتک، محترم عبدالواسع قیومی، احمد سهراب سیفی و مربی آنها تقدیر بعمل آورده و شماره های خاص سلام را بطور تحفه برای شان هدیه نمود.

احمد شاه سادات بر اهمیت ورزش در راستای تحقق صلح اشاره نموده اظهار داشت که قهرمانان ورزش یک احساس خوب را به مردم در وضعیت فعلی ایجاد می کند.

به نمایندگی از قهرمانان فری فایت احمد ولی هوتک صحبت نموده و از تشویق و حمایت سرپرست وزیر اظهار امتنان نمود، در عین حال وعده سپرد که به ملت خویش افتخارات بیشتر را کسب می نماید.