- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تفاهمنامه تمدید لین برق دوشی- بامیان به امضا رسید

ارگ

 

در حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تفاهمنامه تمدید لین برق ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان توسط قدرت الله دلاوری رئیس دافغانستان برشنا شرکت و  تامس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید.

 

در مراسم امضای تفاهمنامه مذکور که روز گذشته در ارگ انجام شد و در آن محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و شماری از وزرای سکتور اقتصادی نیز حضور داشتند، ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب صحبت کرده گفت که برای انتقال برق یک خط ۲۲۰ کیلوولت با دو سرکت(Double Circuit) در نظر گرفته شده که در حدود ۳۰۰ میگاوات برق را به مرکز بامیان انتقال می دهد و برای توزیع برق یک سب استیشن ۳۲ میگاولت امپیر و همچنان یک شبکه توزیع ۲۰ کیلو ولت در نظر گرفته شده که می تواند حدود بیست هزار فامیل را در مرحله اول زیر پوشش قرار دهد.

 

وزیر انرژی و آب افزود: مقدار برق به اندازه است که نه تنها خانه های رهایشی می توانند از آن استفاده کنند، بلکه کارخانه های متوسط و کوچک نیز به اندازه کافی از آن بهره مند خواهند شد.

 

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و عضو کمیسیون ملی بررسی انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت از پلخمری الی ارغندی،نیز صحبت کرد و در مورد کار کمیسیون مذکور گفت که این کمیسیون بدون هیچگونه جانبداری، به صورت مستقلانه و بر اساس یافته های خویش که نتیجه مطالعه و بررسی صد ها ورق اسناد مربوط به این پروژه می باشد، در رابطه به مسیر انتقال پروژه۵۰۰ کیلوولت فیصله کرد.

 

سپس تامس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی صحبت کرده گفت که با ساختن این زیربنا، برق برای مناطقی می رسد که قبلاً از نعمت برق محروم بودند. او افزود که این پروژه فعالیت های اقتصادی و تجارتی را افزایش داده و زنده گی بهتر را برای مردم بامیان فراهم خواهد ساخت.

 

در اخیر قدرت الله دلاوری رئیس دافغانستان برشنا شرکت در رابطه به پروژه مذکور صحبت کرده گفت که این پروژه به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تکمیل خواهد شد و ظرفیت دیزاین شده لین و سب استیشن آن ۳۰۰ میگاوات تثبیت شده و مساوی به ظرفیتی لین برقی است که امروز برق را از طریق سالنگ به کابل می رساند.