- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تعین رئیس تربیت بدنی و ورزش افغانستان

بر اساس حکم رئیس جمهور اشرف غنی محمد همایون خیری به عنوان رئیس تربیت بدنی و ورزش کشور تعین شد.

 

اشرف غنی بر اساس فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان محمد همایون خیری را در بست خارج رتبه به عنوان رییس عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش تعین کرد.

 

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از خداوند توفیقات برای همایون خیری در اجرای وظایف محوله شان استدعا کرده است.

 

ریاست قبلی تربیت بدنی و ورزش کشور را کرام الدین کریم بر عهده داشت.