- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تظاهرات در هلمند…

امروز در کابل، صدها تن از باشندگان ولایت هلمند تظاهرات کردند.

مظاهره کنندگان نسبت به عدم توجه لازم به بازسازی ولایت هلمند و عرضه خدمات ضروری به مردم اعتراض کردند.
آنهایی که در مقابل ساختمان وزارت انرژی و آب تجمع کرده بودند، خواهان بازسازی فوری بند کجکی بودند.