افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 26 دسامبر , 2017 لینک کوتاه خبر :

تاکید رییس جمهور بر تسهیل پروسه ها در ادارات

ادارات افغانستان

طی جلسه شورای عالی کاهش فقر، محمد اشرف غنی بر ساده سازی پروسه ها در ادارات، تاکید کرد.
جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ برگزار گردید.

در این جلسه روی کنفرانس ملی کار، میثاق تشبثات زراعتی و ادارۀ آسان خدمت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، اجندای جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی توسط ناهید سرابی معین وزارت مالیه ارائه گردید.

سپس فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رابطه به کنفرانس ملی کار معلومات داده، گفت که ما به یک تحرک بزرگ ملی نیاز داریم تا پیشرفت در ساحه اشتغال زایی سریع تر و منسجم تر گردد.

وی افزود که کنفرانس ملی کار برای ساختن یک نقشه راه جهت ایجاد شغل و همچنان برای انکشاف یک میکانیزم ملی به منظور تعین، نظارت و گزارش از اهداف ملی اشتغال، برگزار می گردد.

فیض الله ذکی گفت که این کنفرانس یک پروژه نه، بلکه یک بستر برای ترویج و ایجاد اشتغال دوامدار خواهد بود و حکومت می تواند کمیسیون یا شورای ملی اشتغال زایی را ایجاد نماید. همچنان در این کنفرانس پروسه پنج مرحله ای از جمله، وضعیت فعلی اشتغال، ایجاد اشتغال، ترویج اشتغال، گزارش دهی از اشتغال و مدیریت بازار کار، پیشنهاد خواهد شد.

وی پیشنهادات خود را در رابطه به اشتغال زایی ارائه کرده، گفت که باید اصلاحات گسترده در تعلیمات عمومی، فنی و حرفوی و تحصیلات عالی به وجود آید و همچنان به سکتورهای کلیدی صادرات، توجه صورت گیرد.

رییس جمهور در رابطه به کنفرانس ملی کار گفت که ضرورت به زمان است تا روی اولویت ها، مباحث و معیار ها و همچنان بررسی فرصت های کاریابی بحث بیشتر نمائیم.

وی افزود که کنفرانس مذکور در رابطه به کاریابی کوتاه مدت و درازمدت تاثیرات خود را داشته باشد تا بتوانیم بعد از گفتمان روی کاریابی به یک نتیجه برسیم.

بعداً نصیر احمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری و فیروز خان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت در رابطه به میثاق تشبثات زراعتی معلومات داده، گفتند که هدف از این میثاق کاهش فقر، ایجاد شغل و رشد اقتصادی می باشد.

آنان روی چگونکی تطبیق تشبثات زراعتی صحبت کرده، خاطرنشان کردند که ایجاد یک ساختار دولتی جهت به وجود آوردن هماهنگی و نظارت، تقویت برنامه ها و ساختارهای موجود و طرح سرمایه گذاری های جدید، در این میثاق مورد غور قرار گرفته است.

درانی و مسجدی در رابطه به دستآورد های متوقعۀ میثاق تشبثات زراعتی از جمله انکشاف زنجیرۀ ارزش، ایجاد شغل، تشویق رشد و بهبود حکومتداری نیز به جلسه معلومات دادند.

رییس جمهور در رابطه به میثاق تشبثات زراعتی گفت که باید ادارات ما پروژه سازی منظم داشته باشند و یک نظم مشترک بین وزارت های سکتوری ایجاد گردد تا بتوانیم با فقر مبارزه کنیم.

وی افزود: مخاطب ما در این شورا افرادی اند که مصئونیت غذایی ندارند و تمرکز برنامه ها و پروژه ها روی این طیف مردم باشد. وی خاطرنشان کرد که پالیسی زراعتی ما باید از بازار شناخت داشته باشد، خریداری های عمدۀ دولتی تشخیص شود و وزارت زراعت در تامین آن اقدام کند.

رییس جمهور غنی گفت که در این بخش با سکتور خصوصی کار شود تا آنها بتوانند سرمایه گذاری کنند. وی افزود که روی صادرات نیز تمرکز صورت گیرد و برای دهاقین و زمین داران باید پیام واضح داشته باشیم.

محمد اشرف غنی بر اهمیت میثاق شهروندی تاکید کرده، گفت که تا دو سال آینده، خدمات در قریه ها باید محسوس باشد به گونۀ که هیچ قریه ای بدون مکتب نباشد و همچنان زمینۀ حضور قابله ها در روستا ها فراهم شود.

متعاقباً شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه به کارکردهای ادارۀ آسان خدمت معلومات داده، گفت که هدف این اداره دسترسی شهروندان به خدمات عامه به شکل آسان و سریع و ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندان می باشد.

وی در رابطه به بخش های کاری ادارۀ آسان خدمت از جمله ساده سازی و ادغام پروسه، تکنالوژی، منابع بشری و آموزش های حرفوی، چارچوب حقوقی پالیسی و استراتیژی، زیربنای ساختمانی، روابط و آگاهی عامه و تادیات معاشات از طریق تیلفون، معلومات داد.

رییس جمهور در این رابطه گفت که ما اکنون به فقدان پالیسی مواجه هستیم و ایجاب می کند که حکومت پالیسی آی تی داشته باشد.

وی افزود: ما باید یک سیستم ایجاد کنیم و وزارت مخابرات و ریاست احصایه روی آن کار کنند تا به جای تعدد سیستم ها یک سیستم واحد داشته باشیم که تمام معلومات جمع آوری شود و ما نباید در هیچ وقت دچار فقدان معلومات باشیم.

رییس جمهور غنی با اشاره بر اینکه پالیسی منظم آی تی ایجاد گردد، گفت که پروسه ها ساده سازی شوند و یک کمیته ایجاد گردد که روی ساده سازی پروسه ها در ادارات کار نماید.

در این جلسه سایر اشتراک کنندگان نیز دیدگاه های شان را در پیوند به موضوعات ارائه شده، به تفصیل بیان داشتند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار