- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاکید رئیس بانک‌جهانی بر تداوم کمک‌های این بانک به وزارت معادن و پترولیم

بانک‌جهانی

 

باب سام رئیس بانک‌جهانی در افغانستان، بر حمایت‌‌های همه‌ جانبه‌ی بانک‌جهانی تاکید نموده و از تداوم کمک‌های این بانک به وزارت معادن و پترولیم اطمینان داد.

غزل حبیب ‌یار، سرپرست و معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم با باب سام رئیس بانک‌جهانی در افغانستان، در دفتر کارش دیدار نموده و روی کارکردهای وزارت معادن و پترولیم و کمک های بانک‌جهانی گفتگو نمودند.

 

باب سام رئیس بانک‌جهانی در افغانستان، بر حمایت‌‌های همه‌ جانبه‌ی بانک‌جهانی تاکید نموده و از تداوم کمک‌های این بانک به وزارت معادن و پترولیم اطمینان داد.

 

غزال حبیب ‌یار سرپرست و معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم ضمن قدردانی از حمایت‌های بانک جهانی برای تمویل پروژه‌های بزرگ این وزارت، بر تداوم آوردن اصلاحات در این سکتور تاکید نمودند.

 

حبیب یار گفت:” به منظور افزایشِ موثریت برنامه‌های اصلاحی وزارت معادن و پترولیم، به کمک‌های دوام‌دار بانک‌جهانی نیاز است و برای رسیدن به این هدف نیاز به فعالیت‌های مشترک کاری است که اجرا خواهد شد.”

 

قابل ذکر است که بانک جهانی از بزرگترین حامیان وزارت معادن و پترولیم افغانستان است که در سالیان اخیر میلیون‌ها دالر را به دولت افغانستان کمک نموده است.