- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تاجران و صنعتگران درولایت هرات با مشکلات گوناگونی دچاراند

درچندسال اخیر تاجران و صنعتگران درولایت هرات شکایت دارند که با مشکلات گوناگونی دچاراند ولی مقامات مرکزی افغانستان نسبت مشکلات کاری شان بی توجهی می کنند.

 

همایون رسا وزیرتجارت و صنایع افغانستان درنشست با شماری از تاجران وصنعتگران در ولایت هرات تاکید کرد که تلاش ها را به خاطر رشد صنعت وتجارت در کشورروی دست گرفته است.

 

اما این وعده ها با واکنش شماری ازتاجران در ولایت هرات روبروشد. تعدادی ازتاجران وصنعتگران مقامات مرکزی افغانستان را متهم به تبعیضات دوگانه در برابرمردم هرات کردند.

 

درچندسال اخیر تاجران و صنعتگران درولایت هرات شکایت دارند که با مشکلات گوناگونی دچاراند ولی مقامات مرکزی افغانستان نسبت مشکلات کاری شان بی توجهی می کنند.

 

اما همایون رساء وزیرتجارت وصنایع افغانستان درنشست با شماری ازتاجران و صنعتگران ولایت هرات وعده سپرد که برنامه های را روی دست دارد تا کارصنعت و تجارت را در کشور را رونق بیشتری بخشد.

 

ازسوی هم حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنتعگران ولایت هرات نسبت به اظهارات مقامات مرکزی واکنش نشان داد و آنان را متهم به سیاست دوگانه دربرابرهرات کرد.

 

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات اظهارات وزیرتجارت و صنایع افغانستان را نمایشی خوانده گفت که این سخنان جنبهء عملی پیدا نمی کند.

 

ولایت هرات ازجملهء مناطق درافغانستان است که با دو کشورایران و ترکمنستان سرحد مشترک دارد.

 

این ولایت نزدیک به سه صد فابریکه صنعتی دارد، اما سرمایه گزاران می گویند عدم حمایت دولت از فابریکه داران و واردات مشابه از کشورهای خارجی به مارکیت افغانستان سبب شده است که دروازه های شماری از فابریکه ها مسدود شود و تعدادی از تاجران سرمایه های شان را به بیرون ازکشورانتقال دهند.