- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تائید هفت مادۀ بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان توسط رئیس جمهور

رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان می گوید که رئیس جمهور افغانستان هفت مادۀ بسته پیشنهادی این کمیسیون را تائید کرده است.

 

این کمیسیون حدود یک هفته پیش، پیشنهاد هایش را برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان به حکومت ارائه کرد.

 

در یک فرمان دیروز رئیس جمهور غنی، به کمیسیون اصلاحات انتخابات دستور داده شده تا در مورد جنبه های حقوقی، تخنیکی و عملی سه پیشنهاد دیگر غور و مطالعۀ بیشتر کند.

 

درین فرمان، رئیس جمهور غنی آنچه را پیشنهاد های مرحله اول کار کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی برای اصلاحات در کوتاه مدت خوانده شده، تائید کرده است.

 

شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گوید: از میان ده تغییر که در بسته پیشنهادی شان جا داده شده، هفت ماده مورد تائید رئیس جمهور قرار گرفته اند.

 

آقای عاکفی موارد تائید شده را این گونه بر شمرد:

 

“ترتیب فهرست رای دهنده گان و چگونگی رای دهی، تجدید نظر در تعیین مراکز رای دهی به منظور دسترسی آسان مردم به مراکز رای دهی در روز انتخابات، بهبود ساختار های انتخاباتی یعنی کمیسیون های انتخاباتی، دادن 25 درصد سهم [ به زنان ] در کرسی های شورا های ولایتی و ولسوالی ها و همچنان در عوض استخدام بیش از صد هزار کارمند موقت در روز انتخابات، از ماموران دولت، استادان پوهنتون ها و معلمان مکاتب استفاده شود.”

 

اختصاص یافتن 85 کرسی ولسی جرگه برای احزاب، قرار گرفتن 25 درصد کرسی های شورا های ولسوالی و شورا های ولایتی در اختیار زنان، ابطال کارت های رای دهی فعلی، ترتیب فهرست رای دهنده گان بر اساس تذکره تابعیت و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، از پیشنهاد های اساسی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خوانده شده اند.

 

رئیس این کمیسیون می گوید که رئیس جمهور غنی در نشست دیروز کابینه، به آنها دستور داد تا در مورد جنبه های حقوقی، تخنیکی و عملی سه پیشنهاد غور و مطالعه بیشتر کنند.

 

این سه پیشنهاد کدام ها اند؟

 

آقای عاکفی چنین پاسخ داد:

 

“کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی با در نظرداشت نفوس هر ولایت، ایجاد کمیتۀ شفافیت و اختصاص یافتن یک ثلث کرسی های ولسی جرگه به احزاب سیاسی.”

 

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد شده است.

 

این کمیسیون پیشنهاد های خود را برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان یک هفته پیش به حکومت ارائه کرد.

 

به گفتهء آقای عاکفی، این بستۀ پیشنهادی در مشوره با مردم عام، جامعه مدنی و آگاهان امور آماده شده است.

 

پس از رفتن انتخابات شانزده حمل 1393 به دور دوم و موجودیت ادعا ها در باره تقلب گسترده درین انتخابات، مردم نسبت به نظام انتخابات اعتماد شان را تا حد زیاد از دست دادند.