- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بیجا شدن 20 فامیل به اثر جنگ از منطقه کاریز ها به شهر ترینکوت

بیجا شده

آمر امور مهاجرین ولایت ارزگان از ادغام همزمان 50 خانواده و بی جاشده گی 20 فامیل دیگر خبر داده است.

به گفته منبع ، 50 فامیل بی جاشده از منطقه سفید خار ، بعد از ختم عملیات نیروهای امنیتی به تاریخ 28 جدی در آن محل دوباره به منازل شان برگشته اند و 20 فامیل دیگر به اثر جنگ از منطقه کاریز ها به شهر ترینکوت بی جاشده اند .

 

گفتنی است که دو منطقۀ یاد شده ، مربوط ساحات مرکزی ولایت ارزگان است .