افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 18 فوریه , 2012 لینک کوتاه خبر :

بیانیه اجلاس سران ایران، افغانستان و پاكستان در اسلام آباد خواست

عدم اجازہ برای بروز ھرگونه تھدیدی از خاك كشورھا علیه یكدیگر…

 

در این بیانیه مشترك كه 20 بند و چندین تبصره دارد و به سه زبان ایرانی ,دری و انگلیسی منتشر شد،همچنین تاكید به« ھمكاریھای گستردہ در حوزہ ھای سیاسی،امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و ارتقای ارتباطات مردمی از جمله سفر ھیات ھای پارلمانی، دانشگاھی و رسانه ای» شده است.

یك بند دیگر این بیانیه از این قرار است:«تقویت ھمكاریھا برای ریشه كنی افراط گرایی، تروریسم، و نظامی گری و توجه به ریشه ھای این مشكلات و محكومیت كشتار افراد غیر نظامی و نیز ترور و كشتار بر ھر شكل آن.»

متن كامل بیانیه مشترك روسای جمهوری ایران , پاكستان و افغانستان به این شرح است:

1- آقایان حامد كرزی رییس جمھوری کشورمان،محمود احمدی نژاد رییس جمھوری اسلامی ایران،  و آصف علی زرداری رییس جمھوری پاكستان سومین نشست سه جانبه سران را در تاریخ 28 دلو ١390 ﴿17 فوریه 2012﴾ در اسلام آباد برگزار نمودند.

2 – سه رییس جمھوری متعھد شوند در راستای تحقق خواست مردم خود برای صلح، امنیت، ثبات، پیشرفت اقتصادی، ھمكاری ھای خود را افزایش دھند.

3- سه رییس جمھوری بر لزوم اجرای تصمیمات اجلاس سه جانبه قبلی سران در سوم جوزا 1388 ﴿ماہ می 2009﴾ و سوم سرطان ١390 ﴿ژوئن 2011﴾ در پایتخت ایران(تھران) و اجلاس وزاری خارجه سه كشور در تاریخ 26 دلو  1388 تاكید نمودند.

آنان ضمن تاكید بر علایق تاریخی، جغرافیایی، فرھنگی و مذھبی سه كشور، در موارد ذیل به توافق رسیدند.

3-1 ) ایجاد چارچوب ھمكاریھای جامع و اتخاذ گامھای عملی در زمینه ھمكاریھای سودمند متقابل برای ارتقای ثبات، صلح و رفاہ مشترك.

3-2 ) احترام به حاكمیت، استقلال، وحدت و یكپارچگی ارضی كشورھا بر مبنای منشور ملل متحد.

3-3 ) عمل بر اساس منافع و احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی كشورھا.

3-4 ) عدم اجازہ برای بروز ھرگونه تھدیدی از خاك كشورھا علیه یكدیگر، سه طرف موافقت كردند مشورتھای لازم برای دستیابی به یك موافقتنامه در این زمینه را آغاز نمایند.

3-5 ) حمایت از توسعه و بازسازی در افغانستان

3-6 ) ھمكاریھای گستردہ در حوزہ ھای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و ارتقای ارتباطات مردمی از جمله سفر ھیات ھای پارلمانی، دانشگاھی و رسانه ای.

3-7 ) تقویت ھمكاریھا برای ریشه كنی افراط گرایی، تروریسم، و نظامی گری و توجه به ریشه ھای این مشكلات و محكومیت كشتار افراد غیر نظامی و نیز ترور و كشتار بر ھر شكل آن.

3-8 ) ھمكاری در زمینه مبارزہ با معضل تولید و قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته فرا مرزی.

3-9 ) اولویت ھمكاریھا در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی

3-10) توسعه تجارت سه جانبه از طریق ارائه تسھیلاتی مانند تعرفه ترجیحی و ترتیبات تجارت آزاد و نیز مبادله پایاپای.

3-11) افزایش ارتباطات از طریق اجرای طرح ھای ھمكاری در امور زیر بنایی، جادہ ای و ریلی، حمل و نقل و مخابرات.

3-12) افزایش ھمكاری ھای سودمند متقابل در حوزہ انرژی، معاون و مواد معدنی، كشاورزی و دیگر بخش ھا.

3-13) پایبندی به گسترش تجارت و ترانزیت میان سه كشور و تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری.

3-14) ھمكاری در زمینه بازگشت محترمانه، سریع و داوطلبانه پناھندگان افغانی به كشورمان.

3-15) تاكید بر ضرورت گسترش ھمكاریھا در سطح بین المللی خصوصا در سیستم ملل متحد.

3-16) موظف شدن وزرای خارجه برای آمادہ سازی و ھماھنگی به منظور تھیه نقشه راہ ھمكاریھای سه جانبه و ارائه آن به اجلاس بعدی سران.

3-17) موظف شدن وزرای كشور / امنیت برای ایجاد چارچوب ھمكاریھای سه جانبه بخصوص در زمینه مبارزہ با تروریسم، مواد مخدر و مدیریت مرزی ظرف مدت 6 ماہ.

3-18) ھمچنین موظف شدن وزرای بازرگانی برای تدوین گامھایی در جھت توسعه تجارت و ھمكاریھای سه جانبه اقتصادی.

3-19) تشكیل كمیته پیگیری توافقات سه جانبه بمنظور نظارت بر اجرای توافقات اجلاس سران و وزرای این كمیته كه مرتب در سطح معاونین وزرای خارجه سه كشور تشكیل جلسه خواھد داد.

3-20) برگزاری چھارمین اجلاس سران در كابل تا پایان سال 2012 تاریخ دقیق اجلاس از طریق مجازی دیپلماتیك نھایی و اعلام خواھد شد.

4-20 ) روسای جمھوری اسلامی ایران و پاكستان حمایت كامل خود را از فرایند صلح و آشتی ملی منحصرا با ابتكار و تحت مدیریت افغانھا مورد تاكید مجدد قرار دادند.

آنان رییس جمھوری اسلامی کشورمان را نسبت به گسترش ھمكاری كامل در این خصوص مطمئن ساخته و بر مالكیت افغانی , ھر ابتكاری در این زمینه تاكید كردند.

5-20 ) آقای  حامد كرزی رییس جمھوری کشورمان و محمود احمدی نژاد رییس جمھوری اسلامی ایران نھایت قدردانی خود را از آقای زرداری و آقای گیلانی رییس جمھوری و نخست وزیر پاكستان بخاطر میزبانی گرم از ھیاتھای دو كشور و برنامه ریزی عالی این اجلاس بعمل آوردند.

6-20 ) این بیانیه مشترك در نسخه ھای اصلی به زبانھای فارسی / دری / انگلیسی در تاریخ 28 دلو  1390 برابر با 17 فوریه 2012 در اسلام آباد به امضا روسای جمھور سه كشور رسید.

روسای جمهوری سه كشور در این اجلاس به بررسی مسائل و مشكلات منطقه ای و راه حل برون رفت از این مشكلات پرداختند.

روسای جمهوری سه كشور بلافاصله پس از شركت در اجلاس و امضای بیانیه مشترك،با حضور در یك نشست مطبوعاتی مشترك به سوالات تعدادی از خبرنگاران پاسخ دادند و نتایج اجلاس را تشریح كردند.

 

 

 

 

 

 

قطره

 

 

 

 

 

 

 

قطره

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار