- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

به همه اعضای کمیسیون انتخابات مظنون نیستیم

کمیسیون اصلاحات باید مطالعه دقیق کند که کدام اعضا از کمیسیون انتخابات دست به تقلب زده بودند و مشکل آفرین بودند و باید در مورد آن تصمیم گرفته شود.

 

 

رییس جمهور گفته است که روز چهارشنبه فرمانی را برای ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی صادر خواهد کرد. این کمیسیون به طور موقت برای چهار یا پنج ماه ایجاد خواهد شد. این کمیسیون موظف است تا طرحی را برای چگونگی اصلاحات در نظام انتخابات آماده سازد. اعضای این کمیسون نه تا یازده نفر پیشنهاد شده اند.

 

صغری سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در برنامه ای رسانه ای گفت: ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توسط فرمان رییس جمهور بسیار خوب است. اخبار بر این است که این فرمان روز چهارشنبه صادر می شود. این خوب است که از طرف حکومت فرمان صادر می شود، متن پیش نویس آن در حکومت آماده شده و روی آن کار می شود.

 

وی در ارتباط با چگونگی ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عنوان کرد: موضوع بعد از فرمان رییس جمهور، ایجاد این کمسیون است که به زودی این کار انجام می شود، موضوع بعدی ترکیب اعضا در این کمیسیون است. مهم است که اعضا از هر دو تیم باشند و از تیم خود نمایندگی کنند. نهادهای جامعه مدنی هم که به صورت اختصاصی در انتخابات کار می کنند، تجربه دارند، بر انتخابات نظارت کرده اند و فهم انتخاباتی دارند می توانند بر این پروژه موثرباشند علاه براین آنها افرادی بی طرف و مسلکی هستند افرادی هستند دانش انتخاباتی دارند و می توانند برای این پروسه بسیار موثر واقع شوند. موضوع دیگر این است که تا چه اندازه به این کمیسیون صلاحیت داده می شود تا کارهای اجرایی را انجام دهد یا اینکه فقط به عنوان پیشنهاد می تواند آن کارها را صادر کند. هنوز تعداد دقیقی که باید در این کمیسیون عضو باشند معلوم نیست. گفته شده است که امکان دارد این افراد نه تا یازده نفر باشند.

 

سعادت در خصوص پیشنهادهای داده شده برای ترکیب کمیسیون اصلاح انتخاباتی گفت: پیشنهادهای مختلفی را برای ترکیب این کمیسون به ریاست اجرایی و ریاست جمهوری داده ایم. یکی از پیشنهادات که بر آن تاکید هم شده است این بود که خوب است که پنجاه درصد اعضا افرادی کاملاً بی طرف و متخصص در مسایل انتخاباتی باشند، پنجاه درصد آن می تواند از هر دو گروه باشد. به این ترتیب این افراد مسلکی می توانند نفوذ خاص خود را داشته باشند. چرا که هم بی طرف و هم متخصص و دارای تجربه کافی در مسایل هستند.

 

وی در مورد میزان صلاحیت این کمیسیون عنوان کرد: این بسیار مهم است که برای این کمیسیون، در فرمان ریاست جمهوری اگر صلاحیت عام و تام داده نمی شود تا اندازه ای به آن صلاحیت داده شود تا بتوانند موضوعات اصلاحات انتخاباتی را به همان ترتیب که ارزیابی و آسیب شناسی می کنند، به صورت دقیق به انتخابات گذشته می پردازند و مشکلات را آسیب شناسی می کنند در کنار آن تا اندازه ای بتوانند عمل هم کنند.

 

انتخابات پارلمانی بسیار نزدیک است، اگر بخواهیم انتخابات را به تعویق بیندازیم قانون اساسی نقض می شود از طرفی هم اگر به تعویق انداخته نشود اصلاحاتی که در کمیسیون انتخابات لازم است را نمی توانیم بیاوریم. مهم است که به این کمیسیون تا اندازه ای صلاحیت داده شود تا اینکه آنها وظیفه خود را به صورت بسیار خوب بتوانند پیش ببرند و مردم هم نسبت به آن دلگرم شوند.

 

سخنگوی تیفا راجع به مدت زمان کاری این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون اصلاحات انتخابات باید کارهایش را به دو دسته تقسیم کند. یکی اصلاحات کوتاه مدت، برای اینکه انتخابات پارلمانی را در پیش داریم. دیگری اصلاحات دراز مدتی که در این دوره انتخابات پارلمانی نمی توانیم شاهد آن باشیم چرا که کار زیادی می طلبد و مربوط می شود به انتخابات بعدی افغانستان. این کمیسیون که در حال ایجاد است و رییس جمهور می گوید کارشان پنج ماه طول می کشد فقط برای این انتخابت مناسب است.

 

صغری سعادت توقعات مورد انتظار از کمیسیون اصلاحات را این گونه بیان کرد: توقع داریم که کمیسیون اصلاحات انتخابات که ایجاد می شود مشکلاتی را که اعضای کمیسیون انتخابات به بار آورده است شناسایی و در مورد آن تحقیق کند و راه حل برای آن پیشنهاد شود. بعد از آن حکومت افغانستان، درباره عزل و نصب افراد دیگری در کمیسیون انتخابات تصمیم بگیرند. کمیسیون اصلاحات باید مطالعه دقیق کند که کدام اعضا از کمیسیون انتخابات دست به تقلب زده بودند و مشکل آفرین بودند و باید در مورد آن تصمیم گرفته شود. چرا که نمی توانیم به همه اعضای کمیسیون انتخابات مظنون باشیم.

 

وی در پایان گفت: بسیار مهم است که در ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخابات افرادی متخصص باشند و گفته شده است که اعضای جامعه مدنی که مرتبط با انتخابات کار می کنند وارد این کمیسیون شوند تا جفای دیگری در حق این ملت انجام شود.