- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره مندی 325 خانواده از آب پاک آشامیدنی در ولایت پکتیا

آب

از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات برای(۳۲۵) خانواده در ولایت پکتیا آب آشامیدنی مهیا گردید.

 

به مصرف یک ملیون و(۵۲۴) هزار افغانی کار حفر چاه های متذکره با نصب بمبه دستی از طریق برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری در ولسوالی څمکني ولایت پکتیا تکمیل؛ (۳۲۵) خانواده دارای آب پاک آشامیدنی شدند.