- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهره برداری از سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی

سردخانه [1]

طی دوسال گذشته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توانسته از 2800 سردخانه پیاز و کچالو در ولایات بامیان، پروان و کابل، بهره برداری کند.

ظرفیت مجموعی این سردخانه ها به بیش از 62 هزار تُن میرسد. از میان این سردخانه ها 156 آن اشتراکی، و2650 باب آن انفرادی است. ظرفیت هریک از سردخانه های انفرادی به 20 تن و از اشتراکی به 60 تن میرسد.

از این تعداد سردخانه ها بیش از 1000 آن در ولایت کابل و پروان موقعیت دارد. حاصلات پیاز دهاقین ولسوالی های بگرامی، چهار آسیاب، ده سبز، قره باغ، موسهی و خاک جبار در ولایت کابل، و ولسوالی های بگرام، جبل السراج و شهر چاریکار ولایت پروان در این سردخانه ها نگهداری میشود.

بیش از 1700 باب از این سردخانه ها در ولایت بامیان ساخته شده است. سردخانه های بامیان در ولسوالی های کهمرد، پنجاب، سیغان، شیبر، ورث، یکااولنگ و مرکز بامیان موقعیت دارد که برای نگهداری کچالو اعمار شده است.

هزینه ساخت این سردخانه ها به 18,5 ملیون دالر امریکایی میرسد که از بودیجه انکشافی وزارت زراعت و از طریق پروژه ارتقای ارزشهای حلقوی برای یک زندگی پایدار EAVS وزارت زراعت تطیق گردیده است. اعمار سردخانه ها که برای نگهداری محصولات زراعتی و باغی از آن استفاده میشود در صدر برنامه های وزارت زراعت قرار داد. به همین منظور ساخت و ساز سردخانه های صفر انرژی به ولایت های لوگر، غزنی، پکتیا، غور، میدان وردک و کاپیسا نیز توسعه داده میشود.

در ضمن وزارت زراعت برای آشنایی هرچه بهتر دهاقین و استفاده درست از این سردخانه ها 12500 تن را آموزش داده است. همچنان 109 قطعه نمایشی جهت آموزش دهاقین با روش های جدید کاشت و تغییر زراعت عنعنوی به زراعت جدید احداث شده است.