- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بهبود وضعیت کار؛ آری یا خیر؟!

همایون رسا

 

وزیر تجارت و صنایع از تصمیم ها و برنامه های روی دست مانده ی حکومت خبر داد!

 

جناب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در کنفرانسی که به مناسبت ارایه آمار سروی کار و بار در کابل برگذار شده بود گفت، حکومت مصمم به حمایت است و در این بخشها برنامه های بزرگی را روی دست گرفته است. آقای رسا با اشاره به دست آورد اخیر حکومت در بخش های تولیدی و تجارتی گفت، هیات رهبری وزارت تجارت آماده است تا نظریات و طرح های بخش خصوصی برای آوردن اصلاحات و بهبود صنعت و تجارت پذیرفته و با غنامندی بیشتر در جلسات کمیسیون عالی اقتصادی مطرح کند. آمار سروی کار و بار در هر سه ماه از سوی اتاق تجارت به همکاری دفتر JIZ از پنج زون کشور جمع آوری میشود.