- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزرای جلسه شورای عالی، تحصیلات عالی

تحصیلات عالی

 

قرار است به زودی مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها مورد تطبیق قرار گیرد که به اساس آن پوهنتون ها مستقلانه بودجه شانرا به مصرف رسانده و امکانات عاید پولی را نیز بدست می آورند.

 

این تصمیم  روز گذشته در جلسه شورای عالی تحصیلات عالی  که تحت ریاست پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی دایر شد، اتخاذ گردید.

 

مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها به اساس قانون تحصیلات عالی صورت گرفته و شامل پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی نیز می باشد.

 

در جلسه شورای عالی تحصیلات عالی در حالیکه هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، تعدادی از روسای پوهنتون ها، معین وزارت اقتصاد و نماینده وزارت مالیه شرکت داشتند،  فیصله شد، تا در گام نخست چهار پوهنتون مرکز شامل برنامه استقلالیت مالی گردیده و بعداً پوهنتون های ننگرهار و بلخ و در گام بعدی سایر پوهنتون ها را در بر گیرد.

 

در جلسه متذکره هم چنان طرح مقرره افزایش معاشات استادان مورد تائید قرار گرفته و روی دومین پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

وزیر تحصیلات عالی آماده ساختن پلان استراتیژیک دوم را یک دستآورد بزرگ وزارت تحصیلات عالی خوانده گفت روی این پلان بصورت مستمر و دوامدار با درنظر داشت ارزش های فرهنگی جامعه  کار صورت گرفته که می تواند جوابگوی نیازمندی های جامعه اکادمیک کشور باشد.

پوهنوال مومند علاوه کرد که این پلان با رئیس جمهور کشور نیز شریک ساخته شده و قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور  با روسای نهاد های تحصیلات عالی کشور در رابطه به این پلان صحبت نمایند