- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد در سکتورهای امنیتی

کنفرانس مبارزه با فساد

جلسه مقدماتی کمیته برگزاری کنفرانس مذکور، راه اندازی شد.

این نشست روزگذشته تحت ریاست عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری، و با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، رییس څارنوالی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری امور عکسری و رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی برگزار شد.

اعضای این نشست در رابطه به چگونگی برگزاری این کنفرانس صحبت مفصل کرده و مسوولان کمیته های هفت گانه برگزار کننده آن نیز مشخص شدند.

قرار است این کنفرانس در آینده نزدیک از سوی لوی څارنوالی کشور با همکاری انستیتوت صلح امریکا در کابل برگزار شود.