افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 16 اکتبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری ورکشاپ آموزشی و تبادل تجارب رؤسای ولایتی ومرکزوزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

وزارت امور مهاجرین

 

این ورکشاپ که به اشتراک مسوولین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وبرخی نهاد های بین المللی دایر شده بود،با تلاوت آیات چند از قرآن مجید وپخش سرود ملی آغازوسپس سیدحسین عالم بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان صحبت نمود.

 

عالمی بلخی گفت که در حال حاضر تفاهم نامه را به همکاری نهاد های همکار که UNHCR بیشتر از دیگران در آن نقش دارد ، تحت کار داریم و لازم است قبل از تکمیل آن باید اولویت ها را با آنها در میان بگذاریم و برای تکمیل و غنامندی لازم این تفاهم نامه نظریات و اولویت های شما نیز مهم است و باید از شما بشنویم ، تا بالای آن غور صورت گیرد و تاهمه مسایل مهم و مورد نیاز در آن گنجانیده و برای سال آینده  وتکمیل شود .

 

وزیر امور مهاجرین با اشاره به ازدیاد در کمیت مهاجرت در جریان سال گذشته و بلند رفتن میزان دیپورتی ها گفت که با تعداد از کشور ها تفاهمنامه ها از قبل موجود بود و ما توانستیم  با جرمنی و سویدن نیز تفاهمنامه های را امضاء نمایم و تصمیم بر آن شد که با اتحادیه اروپا که متشکل از یکتعداد کشور های خورد و بزرگ است نیز توافقنامه داشته باشیم و باید گفت که شرایط تفاهمنامه های فعلی همانند تفاهمنامه های قبلی است و تفاوت از هم ندارند .

 

وی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان نیز یاد آور شد و گفت که کارتهای مهاجرین قانونی در ایران تمدید شده است وبخاطر قانونی شدن حدود یک میلیون مهاجر فاقد مدرک ،مذاکرات ادامه دارد وهمچنان در پاکستان الی مارچ 2017 کارت های مهاجرین تمدید شده است وبعد از تاریخ یاد شده سرنوشت مهاجرین دارای مدرک وفاقد مدرک معلوم نیست وپاکستان پیشنهاد نموده است که در فصل زمستان ،عودت معطل باشد ،اما جانب ما پیشنهاد اجلاس سه جانبه افغانستان ،unhcr وپاکستان را بخاطر تمدید طولانی مدت کارت ها وقانونی شده فاقدین مدرک نموده ایم.

 

عالمی بلخی افزود که در اکثر ولایات یک تعداد مهاجرین عودت نموده ورؤسای مهاجرین ولایات در قسمت تثبیت تعداد وآسیب پذیری آنها معلومات دقیق حاصل وبا ما شریک نمایند ،تا در زمستان به مشکل بشری مواجه نشویم.

 

وی با یاد آوری از بهبود بودجه عادی در سال روان افزود که در بخش بودجه انکشافی 12 پروژه در سال روان داشتیم که در این وزارت بی سابقه است ورؤسای ولایات در جریان این ورکشاپ پیشنهادات خود را دربخش انکشافی نیز شریک سازند ،تا در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

 

عالمی بلخی افزود که بخش دیگر، بی جاشده ها است که در این مورد بودجه نداریم و یا پیشنهاد که نموده ایم امید است در سال آینده برای این بخش بودجه داشته باشیم وباید گفت که در این بخش دو طرح داریم :

 

اول برگشتاندن بی جاشده ها به ساحات اصلی آنها ودوم ادغام آنها در محلات که بی جاشده اند که البته در قسمت طرح دوم در هرات کار صورت گرفته وقرار است در هلمند نیز صورت گیرد.

 

وزیر امور مهاجرین افزود که در این ورکشاپ که از طرف انجینر احمد ولی حکمی معین مالی و اداری مدیریت می شود ، در مجموع عرصه های کاری که داریم باید تبال نظر صورت گیرد و باید تذکر داد که در حال حاضر ما بالای طرح پالیسی جامع در مورد مهاجرت که شامل همه حالات و مراحل مهاجرت الی عودت و ادغام می شود کار می نمایم و نظریات و پیشنهادات شما مکمل این طرح می باشد .

 

وی گفت امید وار است این ورکشاپ را با موفقیت به پایان برسانید .

 

سپس معاون دفتر UNHCR در افغانستان صحبت نموده و با اشاره به عرضه مساعدت ها برای عودت کننده گان و بی جاشده ها و همچنان مشکلات موجود ، نقش روسای ولایات را در ایجاد همآهنگی و بهبود امور موثر خوانده و اظهار امید واری نمود که با یک روش ساده تر و همآهنگی بهتر میان وزارت امور مهاجرین ، ریاست های امور مهاجرین ولایات و موسسات همکار ، در سال آینده مشکلات رفع باشد .

 

سخنرانی بعدی ویلیم کارتر رییس برنامه های NRC بود ، وی با یاد آوری از مشکلات عودت کننده ها و بی جاشده گان و افزایش بی جاشده گی در سالروان گفت که آنهابه کمک های عاجل و داوم دار نیاز دارند که باید در هماهنگی لازم با آن رسیده گی شود .

 

وی تهیه پالیسی ملی بی جاشده ها را از طرف وزارت امور مهاجرین به همکاری برخی از نهاد های همکار گام ارزنده خواند و افزود که با تزید در رقم بی جاشده ها و تقلیل در میزان کمک ها ، مشکلات بیشتر شده است و بخاطر رسیدن کمک به نیازمندان همکاری شما مهم و موثر است .

 

در بخش بعد ورکشاپ روسای ولایتی و مرکزی وزارت بطوری گروپی با هم به مذاکره و تبادل تجارب و نظریات با هم پرداختند .

 

قرار است این ورکشاپ دو روز دیگر ادامه یابد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار