- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست کمیته مشترک کاری هند – افغانستان

وزارت خارجه

نشست کمیته مشترک کاری هند – افغانستان روز گذشته در وزارت خارجه برگزار شد.

این کمیته کمک کشور را در بخش های معارف، فرهنگ، انکشاف منابع بشری، تحصیلات عالی و وزارت شهدا معلولین کار و اموراجتماعی  ارزیابی کرده و نیازمندی های نهادهای متذکره را مشخص می سازد .

ریاست این کمیته را از جانب افغانستان معین مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ زردشت شمس و از جانب رئیس عمومی آی سی سی آر هند راجا شيکر به عهده  دارند.

زردشت شمس معین مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ ورئیس کمیته  فرهنگی این کمیته  گفت: دراین کمیته  نماینده گان وزارت های صحت عامه ، تحصیلات عالی، امور زنان ، معارف و بورد کرکت افغانستان اشتراک دارند  که روی مسایل مربوط به کمک های هند بحث می کند .

او همچنان از کمک های کشور هند در عرصه های مختلف ابراز امتنان کرد وخواهان توسعه این کمک شد .