- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری نشست مشورتی ایجاد راهکار برای رشد و انکشاف انرژی قابل تجدید در افغانستان

انرژی

 

نشست مشورتی ایجاد راهکار برای رشد و انکشاف انرژی قابل تجدید در افغانستان میان وزارت انرژی و آب و نمایندگان سازمان های ملی و بین المللی در وزارت انرژی وآب برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهادات سازمان های دخیل برای ایجاد راه کار مناسب و منسجم ساختن سازمان های حمایت کننده جهت سرمایه گزاری مشترک روی انرژی قابل تجدید در افغانستان است.

در این نشست محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آّب کشور، محترم انجنیر امان الله غالب معین انرژی وزارت انرژی وآب، رییس شرکت برشنا، نماینده وزارت انکشاف دهات، مسوولان و نماینده های سکتور خصوصی داخلی و خارجی اشترا ک داشتند.

در نخست محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آّب کشور روی وضعیت انرژی کشور در گذشته و چالش های فراه راه آن به سخن پرداخت. آقای عثمانی عوامل ناپایدار روی سکتور انرژی کشور را برشمرد و یگانه راه برای غالب شدن این وضعیت را پذیرفتن قانون و تطبیق آن دانست. در ادامه محترم عثمانی وضعیت انرژی کشور را از چند نگاه بررسی کرد و گفت: برای اینکه سکتور انرژی کشور شکل ثبات را به خود بگیرد باید قانون تنظیم خدمات انرژی بازنگری و به سمت تطبیق به پیش برده شود. او ادامه داده افزود به باور وزارت انرژی و آب تا بازیگر های قدرتمند سکتور انرژی زیاد نگردد ما نمی توانیم سکتور انرژی خوبی داشته باشیم او برای حل این مشکل کوشش منسجم تمام سازمان های دخیل و عملی ساختن قانون خدمات انرژی را بهترین راه حل پیشنهاد کرد. محترم عثمانی در ادامه از آمادگی های تخنیکی و مالی روی کار در سکتور انرژی خبر داد و از تمام همکاران بین المللی خواست تا هر کدام سهم خود را در تولید انرژی در کشور مشخص و گام های عملی را در تطبیق پروژه ها بردارند. آقای عثمانی ادامه داده و گفت: وقت آن است که کمک ها به سمت نیاز های اساسی ما کشیده شود و نیاز اساسی امروز سکتور انرژی، تولید انرژی در داخل کشور است. محترم عثمانی در اخیر سخنانش از تمام اشتراک کننده ها خواست تا تمام کوشش ها و ظرفیت های خود را برای تهیته پلان و تطبیق آن در یک مجرا بکار گیرند تا پلان مورد موافقت همگان باشد.

سپس محترم قدرت الله دلاوری رییس شرکت برشنا از استفاده منابع تولید برق داخلی به رهبری وزارت انرژی و آب خبر داد وگفت: کوشش برای استفاده از منابع دست داشته در پلان ما بود که در حال حاضر بعضی منابع تولید برق داخلی به رهبری وزارت انرژی و آّب فعال شده است.

در ادامه نشست مسوولان سکتور خصوصی داخلی وخارجی هر یک روی آمادگی ها و کار مشترک روی سکتور انرژی افغانستان خبر دادند و تعهد سپردند تا در روند تهیه پلان و تطبیق آن بصورت مشترک با وزارت انرژی و آب کارکنند.  در اخیر نشست به سوالات و پیشنهادات اشتراک کننده ها پرداخته شد و قرار شد تا تمام پیشنهادات وطرح های ارایه شده از جانب مسوولان مربوطه وزارت بررسی و نتایج آن به اشتراک نهاد های سکتور خصوصی داخلی و خارجی گذاشته شود تا روی نقاط اشتراک توافق صورت گرفته و گام های عملی در نهایی سازی پلان سکتور انرژی کشور برداشته شود.

این در حالی است که بحث روی ایجاد پلان برای سکتور انرژی کشور در طی نشسته های متعدد مسوولان وزارت انرژی وآّب با مسوولان سکتور خصوصی داخلی وخارجی از گذشته ادامه داشته است و قرار است نتایج این نشست ها منجر به ایجاد سند معتبر برای سکتور انرژی کشور گردد.