افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 13 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

برگزاری مراسم تجلیل از روزحمایت و حفاظت ازمیراث فرهنگی

وزارت اطلاعات وفرهنگ

روز گذشته محفل تجلیل از روز حمایت و حفاظت از میراث های فرهنگی کشور، برگزارشد.

 

این محفل به اشتراک شمار از مسولان بلنده پایه دولتی، معینان، مشاوران و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و برخی از ارگان های دولتی ، تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی واستادان پوهنتون ها ، کابل برگزار شده بود.

درآغازاین محفل پیام اشرف غنی  توسط لال پاچا آزمون مشاورامورعلمی و اجتماعی رییس جمهورقرائت شد که دربخش آن آمده : میراث های فرهنگی یک ملت، بیانگرهویت و نماد کیستی و چیستی آن ملت است ، بنابراین حفاظت و نگهداری از میراث های فرهنگی به معنای حفاظت و نگهداری از هویت و تاریخ آن ملت خواهد بود .

همچنان درپیام رییس جمهورازوزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطربرگزاری محفل تجلیل از روز حمایت و حفاظت ازمیراث های فرهنگی ، به قدردانی یاد شده است .

متعاقبآ پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، توسط فریدون خوحون مشاورریاست اجرائیه خوانده شده که درقسمت آن گفته شده : کشورما افغانستان ازلحاظ قدمت تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی ، بستروقوع تحولات مهم وشکل گیری افکار، اندیشه ها و فرهنگ عظیم و پرباری بوده که علایم و نشانه های آن درآثا تاریخی و باستانی نه تنها گذشتۀ پربار فرهنگی افغانستان را به نمایش می گذارد بلکه پیشینۀ درخشان تاریخی کشورما را نیزنشان میدهد.

درپیام رییس اجرائیه نیزاز مسولان وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطربرگزاری این محفل قدردانی گردیده است .

همینگونه پوهنوال محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در صحبت های خود دررابطه به میراث های فرهنگی کشورمعلومات داده گفت که برای اولین باراست که درکشوراز روزحمایت و حفاظت ازمیراث های فرهنگی کشور، تجلیل به عمل میاید .

وی افزود که  پیام های رییس جمهور و رییس اجرائیه کشوربه این مناسبت نشان دهنده ای حمایت و توجه بزرگان کشوردرامرحفاظت و نگهداری ازمیراث های فرهنگی کشورمیباشد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که عقد پرتوکول های همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ با مسولان وزارت های احیا و انکشاف دهات و شهرسازی، زمینه حفاظت و نگهداری بهتر آثارباستانی  و آبدات تاریخی را درکشور فراهم میسازد.

وی اضافه کرد که هرمیراث فرهنگی افغانستان نشان دهندۀ هویت افغانستان است و حمایت ، حفاظت ودفاع از میراث های فرهنگی کشور وظیفه هر فرد افغان میباشد.

همچنان ازرسانه های کشور خواست که ازطریق نشرات شان دررابطه به حمایت و حفاظت آثارتاریخی کشورذهن مردم را هرچه بیشتر روشن بسازند.

همینگونه درجریان این محفل سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ پروتوکول های همکاری را دررابطه به حفاظت ، نگهداری، بازسازی و ترمیم ،  آثارتاریخی کشور، با انجنیرنصیراحمد درانی وزیراحیا و انکشاف دهات و محمد اکبراحمدی معین وزارت شهرسازی به امضا رساند.

به همین ترتیب دراین محفل پوهاند عزیزاحمد پنجشیری مشاورامورفرهنگی شاروالی کابل دررابطه به اماکن و آثار تاریخی کشور معلومات داده گفت که به نماینده گی از شاروالی کابل تعهد این نهاد خدماتی را درراستای حفظ ، حراست و نگهداری آثارتاریخی کشورو همکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ را ابراز میکنم .

همچنان دراین محفل عمرا خان مسعودی نماینده یونسکو وداکترعبدالواسیع نجیمی نماینده بنیاد فرهنگی آغا خان دررابطه به کارکرد های نهاد های مربوط درزمینه حفاظت ، بازسازی و ترمیم اماکن وآبدات تاریخی درمرکز وولایت های افغانستان معلومات داده وازهمکاری های بیشتر شان با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان دادند.

دراخیراین محفل اشتراک کننده گان ازنمایشگاه تصاویرآبدات تاریخی ، اطلس باستانشانسی، نقاشی ، خطاطی و صنایع دستی دیدن کردند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار