- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری سمینار نقش سواد در توسعه جامعه روستایی، در تالار انستیتیوت وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات

 

در این سمینار مسوولین ، کارمندان و کارآموزان انستیتیوت ، روسا و کارمندان ریاست های مرکزی وزارت اشتراک نموده بودند. سعود “بختیار” رئیس انستیتیوت انکشاف دهات ضمن افتتاح سمینار یادشده،  پیرامون ارزشمندی و نقش سواد در جامعه روستایی مختصراً صحبت نمود. بعداً داکتر سردار محمد “رحیمی “استاد جغرافیای سیاسی و معین وزارت معارف در امور سواد آموزی پیرامون موضوع صحبت نموده افزود : یکی از مهم ترین مسایل امروزی افغانستان سواد آموزی و مبارزه علیه بی سوادی می باشد ، حکومت تلاش می ورزد  که  زمینه را برای سواد آموزی در روستا ها فراهم نماید تا سبب تحرک سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی روستائیان  گردد.”

 

سمینار با طرح پرسش ها و ارایه جواب ها مبنی بر تامین سواد در روستا های افغانستان پایان یافت.