افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 21 ژوئن , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری

جلسه

 

تحت ریاست محمد اشرف غنی جمهوری اسلامی افغانستان جلسۀ کابینه روز گذشته در ارگ دایر گردید.

 

ابتدا رئیس جمهور کشور بخاطر تحقق فیصله های کابینه در زمان معین آن،  ارگانهای دولتی را موظف نمود، تا با تعیین شخص مسؤل در سطح رهبری ادارات، از چگونگی تحقق فیصله های کابینه طی مدت دو هفته به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش ارایه نمایند.

 

سپس وزیر عدلیه طرح تصحیح شده پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۵ حکومت را به جلسه ارایه نمود کهمورد تصویب قرار گرفت.  وی شش مورد قوانین را که از جمله تعهدات افغانستان برای دستیابی عضویت در سازمان تجارت جهانی میباشد، به جلسه ارایه کرد.

 

کابینه طرح قوانین حمایت ساخت مدارهای یکپارچه، حفاظت ورایتی های نباتی، حفاظت صنایع داخلی، حمایت حقوق مخترع و مکتشف و تجارت خارجی کالاها را مورد تائید قرار داد. همچنان طرح  قانون صحت حیوانی (وترنری) در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت.

 

وزارتهای تجارت و صنایع، صحت عامه، زراعت و آبیاری و عدلیه تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری موظف گردیدند، تا طرح متذکره را تصحیح و نهائی سازند.

 

در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل ماده هفتادم قانون مالیات بر عایدات و طرح تعدیل برخی مواد قانونمالیه بر ارزش افزوده را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید قرار گرفت.

 

به همین ترتیب، طرح تعدیل و لغو برخی مواد مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

 

وزیر مالیه گزارش چگونگی تحقق مصارف بودجه ملی را طی ۶ ماه اول سال مالی ۱۳۹۵ به جلسه ارایه کرد. وی گفت که مصارف بودجۀ عادی و انکشافی الی ۲۴ جوزا سال روان، بالغ به ۱۲۳ میلیارد افغانی می‌گردد که این مقدار، مصارف پائین تر از پلان را نشان میدهد.

 

کابینه ضمن تائید پیشنهادهای وزارت مالیه، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود، در صورت بروز مشکل در مصرف بودجه، موضوع را طور عاجل با وزارت مالیه جهت رفع مشکل شریک نمایند.

 

به همین ترتیب، وزیر مالیه فیصلۀ کمیتۀ بودجه مبنی بر افزودی ۲۵ فیصد در حقوق تقاعد متقاعدین نظامی قبل از ریفورم وزارت دفاع ملی را ارایه کرد. این افزودی که بر علاوه ۴۰ فیصد افزودی قبلی با درنظرداشت تقاضای متقاعدین مذکور و توان مالی دولت مورد توافق کمیته بودجه قرار گرفته است، مجموعاً حدود ۳۷۶ ملیون افغانی هزینه خواهد داشت که مورد قناعت نماینده گان متقاعدین نیز واقع شده است و از سوی جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

 

در اخیر جلسه، وزیر مالیه گزارش اعمار تعمیر مطبعه صکوک را ارایه نمود. او خاطر نشان کرد کههیئت مختلطی به ترکیب نماینده گان ارگانهای ذیربط ساحه فابریکه جنگلک را از نزدیک دیدن نموده اند، ساحه ای که برای مطبعه صکوک دیزاین گردیده، باعث تخریب ساختمانی مربوط به وزارت صحت عامه خواهد شد، لذا دیزاین طوری صورت گیرد که کلینیک متذکره بجای خود باقی بماند.

 

وزارت مالیه در این جلسه موظف شد، تا با حفظ ساحۀ شفاخانه سه صد بستر، دیزاین تعمیر مطبعه را در ساحه باقی مانده فابریکه جنگلک ترتیب و تنظیم نماید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار