افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 28 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ ادارات مستقل دولتی

عبدالله عبدالله

 

مسأله ادغام اداره جیودیزی و کارتو گرافی به اداره مستقل اراضی، گزارش کاری سال مالی 1395 ادارۀ عالی تفتیش، گزارش ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در مورد میدان‌های هوایی بین المللی و محلی کشور و اجراات عمده و معرفی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، از موضوعات این جلسه بودند که روز گذشته و تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله در قصر سپیدار برگزار گردید.

 

انجینیر عبدالرووف یاری رئیس عمومی ادارۀ جیودیزی و کارتو گرافی، با ارائه گزارش مفصل، ضمن آنکه به تشریح کارکردها و دستاوردهای این اداره در جریان شصت سال گذشته پرداخت، تلاش‌ها برای ادغام آن با اداره مستقل اراضی را خطرساز و چالش برانگیز عنوان نمود.

 

تربیۀ کدرهای فنی، تنظیم و انکشاف امور عکس‌برداری هوائی، تهیه اطلس‌های ملی، مکاتب و نقشه‌های تیماتیکی مرتبط با آن، تهیه و طبع نقشه‌های توپوگرافی، فزیکی، سیاسی، تورستیکی و جغرافیایی به منظور رشد اقتصاد ملی و مردمی، تدارک و تهیه سامان آلات فنی و مدرن جیودیزی، کارتو گرافی وسایر مواد لازم مورد ضرورت، تدویر سمینارها و کنفرانس‌های علمی، تخنیکی و برنامه‌های آموزشی مرتبط با وسایل فنی جدید و سافت ویرهای مرتبط با آن، رسیدگی و نظارت از توزیع نقشه‌ها، فوتوهای هوائی و پلان‌های مورد نیاز نهادهای دولتی و غیر دولتی، همکاری علمی و تخنیکی با ادارات ذیربط و مذاکره و تشویق دونرها، انجیوهای و خارجی توانمند به منظور جذب همکاری‌های علمی، تخنیکی واقتصادی آنان جهت رشد، تقویه ظرفیت‌های کاری و توانمندسازی اداره و تثبیت سرحدات ملی و بین المللی کشور و حل منازعاتی که هر ازگاهی ایجاد و جنجال ساز می‌شود، مشمول مواردی بودندکه از وظائف اصلی این اداره عنوان گردیدند.

 

رئیس این اداره با بیان این‌که اداره جیودیزی و کارتوگرافی در تمام کشورهای جهان به صورت مستقلانه فعالیت می‌نمایند، ادغام این اداره به ادارۀ مستقل اراضی را که به گفتۀ وی از لحاظ تخنیکی و تخصصی، فاقد توانایی لازم برای اداره و مدیریت آن می‌باشد، می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشدکه جبران آن به زودی ممکن نخواهد بود.

 

رئیس اداره جیودیزی و کارتوگرافی همچنان تصریح نمودکه به‌جز از جلسه اول، در جریان جلسات بعدی اداره امور و ادارات مربوطه و تصمیم گیری‌های آنان نبوده اند.

 

آقای یاری در همین‌حال، از رهبری حکومت وحدت ملی و به ویژه رئیس اجرائیه کشور خواست که هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت‌ امورخارجه، وزارت دفاع ملی، امور داخله، معادن و پطرولیم، زراعت، شهرسازی و مسکن، فواید عامه، انکشاف دهات، انرژی و آب، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی، نمایندگان نهادهای اکادمیک کشور، دانشگاه‌های کابل و پولتخنیک تعیین نمایند تا موضوع را به صورت همه جانبه و با درنظرداشت تمام ابعاد آن کارشناسی نموده و زمینه را برای تصمیم گیری مناسب و نهائی مساعد سازند.

 

وی هشدار دادکه ادغام این اداره با ادارۀ مستقل اراضی، سبب نابود شدن میلیون‌ها اسناد، دستاوردها، ذخایر و ماشین آلاتی خواهند شدکه میلیون‌ها دالر ارزش دارند.

 

محمد جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی، با بیان اینکه هدف از ادغام اداره جیودیزی و کارتوگرافی به اداره مستقل اراضی به معنی الغای آن اداره نیست و مقصد از آن، تحت یک چتر قرار گرفتن هر دو اداره است، علاوه کردکه این تصمیم برای نخستین بار در سال 2013 و زمان حکومت حامدکرزی رئیس جمهور پیشین کشور صورت گرفته است.

 

یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در سخنانی گفت که به منظور حل این معضله، بهتر است بورد رهبری ایجاد شود تا از یک‌سو نیازهای اداره مستقل اراضی برآورده شود و از جانب دیگر، اداره جیودیزی و کارتوگرافی به صورت مستقلانه به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

 

انجینیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه نیز تاکید نمودکه با ادغم اداره جیودیزی، هویت آن از بین خواهد رفت.

 

همچنان نمایندۀ ارگان‌های محلی هشدار دادکه اگر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی مدغم شود و اداره مستقل اراضی ظرفیت مدیریت را نداشته باشد، خسارت‌های جبران ناپذیری به میان خواهد آمد.

 

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد یک هیأت مشترک از نهادهای ذیربط و نهادهای اکادمیک برای بررسی دقیق روی این موضوع را راه درست برای حل این مشکل عنوان نمود.

 

محمد شریف شریفی رئیس رئیس ادارۀ عالی تفتیش، مطابق دستور کار به ارائه گزارش کاری این اداره در سال 1395 خورشیدی پرداخت.

 

تفتیش رعایت قوانین و مقررات در 357 مرجع، بازرسی حساب قطعیۀ سال مالی 1394، بازرسی 33 پروژه‌ مربوط بانک جهانی، تفتیش عملکرد سیستم‌های تدارکاتی و منابع بشری، از برج جدی سال 1394 در وزارت‌های انرژی و آب و کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ارسال 9 قضیه سوء استفاده از دارایی‌های عامه به دادستانی کُل کشور، از مواردی بودند که به گفتۀ رئیس اداره عالی تفتیش در سال روان عملی گردیده و بعضی در حال تطبیق قرار دارند.

 

وی درهمین حال از تمام وزارت‌های کشور خواست که در مورد ترتیب و تدوین قطعیه خویش توجه جدی نمایند، زیرا به گفته وی مسوولیت اصلی در تدوین دقیق قطعیه متوجه خود این وزارت‌ها می‌باشد.

 

آقای شریفی علاوه کرد که به منظور حل دایمی این معضله، اداره عالی تفتیش در نظر دارد که در ماه جدی سال روان، سمینار آموزشی در مورد چگونگی ترتیب و تدوین قطعیه را برگزار می‌نماید و از همین حالا از تمام وزارت‌های کشور می‌خواهد که در این سمینار اشتراک نمایند.

 

مطابق دستور کار جلسه، محمودشاه حبیبی معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی به تشریح اوضاع ساخت و ساز در میدان‌های هوایی کشور مشمول میدان هوایی نیمروز، که قرار است درهمین هفته به بهره برداری سپرده شود٬ و میدان هوایی فراه که امسال ساخته شده و پروازها از آن عملا آغاز گردیده است خبر داد.

 

همچنان در گزارش مفصلی که آقای حبیبی ارائه نمود، از تکمیل کار ساخت و ساز میدان‌های هوایی کندز، مالستان و جاغوری ولایت غزنی خبر داد و گفت که کار نوسازی در میدان‌های هوایی دایکندی، زابل و خوست همچنان ادامه دارد.

 

معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، تخلف ورزی کشورهای کمک کننده، پیچیده بودن روند قانون‌گذاری و عدم تخصیص بودجه برای حفظ و مراقبت بیشتر میدان‌های هوایی کشور از سوی وزارت مالیه را از چالش‌های اصلی این اداره عنوان نمود و هشدار داد که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد و بودجه‌ای برای حفظ و مراقبت میدان‌های هوایی داده نشود، تمام تلاش‌ها و دستاوردها در این عرصه، نقش برآب خواهند شد.

 

وی در همین حال، افزایش یازده درصدی عواید در سال روان خورشیدی را از دستاوردهای بزرگ این اداره عنوان نمود.

 

در همین‌حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور، با بیان این‌که ولایت بامیان جاذبه‌توریستی زیاد دارد ولی به دلیل تهدیدهای امنیتی، بیشتر گردشگران داخلی و خارجی از رفتن به آن ابا می‌ورزند، خواستار توسعه و گسترش میدان هوایی این ولایت گردید.

 

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن قدردانی از تلاش‌هایی که صورت گرفته به مسوولان این اداره وظیفه سپرد که از طریق رسانه‌های همگانی، مردم را در جریان فعالیت‌ها و دستاوردهای خویش قرار دهند.

 

ارائه گزارش از چگونگی کارکرد، دستاوردها و مشکلات شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، آخرین موضوعی بودکه در نشست دیروزی ادارات مستقل دولتی به بحث و بررسی گرفته شد.

 

اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪاﻟﻠﻪ ﻳﻼﻧﻲ ﺭئیس ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و کانالیزاسیون اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ می‌گوید که این شرکت در 19 ولایت و 14 ولسوالی فعالیت دارد و هم اکنون کار در ولایت‌های فراه، لوگر و سمنگان ادامه دارد و در عین حال، در 12 ولایت به دلایل بودجوی فعالیتی ندارند.

 

وی بودجه این شرکت را بسیار اندک و ناچیز دانست و علاوه کردکه در سال‌های گذشته مجبور بوده اند، فعالیت‌های شان را با ضرر ادامه دهند و با این‌حال امسال توانسته اند که وضعیت را اندکی بهبود بخشند.

 

وی بزرگترین چالش فرا راه این شرکت را کمبود پرسونل تخنیکی دانست و علاوه نمودکه 53 درصد از این افراد فارغ صنوف دوازده و کلان‌سال می باشند و توان نوآوری و خلاقیت را ندارند.

 

کمبود منابع مالی، نپرداختن صرفیه آب توسط اماکن مقدسه، بلند بودن قیمت برق، نا امن بودن بعضی مناطق، استهلاک قسمتی از شبکه‌های آبرسانی، نپرداختن صرفیه آب از سوی ادارات و مشترکین و کمبود ظرفیت در بخش‌های تخصصی، از مهم‌ترین مشکل‌های این شرکت عنوان گردید.

 

آقای یلاتی در همین حال به بیان اولویت‌های این شرکت پرداخت و جذب کدرهای متخصص، اعمار تعمیر برای شرکت، قیمت گذاری جای‌دادها، تعویض شبکه‌های فرسوده به صورت نوبتی و ایجاد لابراتوارهای معیاری را از اولویت های شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون دانست.

 

وی نبود بودجه را بزرگترین عامل برای رسیدگی به معضله فاضلاب در کشور عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که به زودی راه‌های عملی برای حل این مشکل پیدا نمایند.

 

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور با اعلام این مطلب که کارها همه جانبه و گسترده بوده و نمایانگر تلاش همه جانبه مسوولان و پرسونل این شرکت می‌باشد، علاوه کرد که برای بهبود کار، یک نشست با وزارت مالیه برگزار خواهد شد تا در قسمت افزایش بودجه این شرکت همکاری‌های لازم صورت گیرد.

 

رئیس اجرائیه همچنان از آنان خواست که افزون بر توجه به کار روی پروژه‌های کلان، طرح دقیق برای پروژه‌های کوچک و متوسط را نیز روی‌دست گیرند.

 

رئيس اجرائیه در همین‌حال به تقویت این شرکت تاکید نمود و گفت که تمام نهادهای دولتی و خصوصی موظف هستند که در این راستا سهیم گردیده و زمینه را برای دسترسی شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی فراهم نمایند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار