- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری جلسه کمیسیون عالی مهاجرت در ارگ

اشرف غنی..

 

رئیس جمهور به هیات رهبری وزارت مهاجرین گفت که باید پلان عملی و واضح بخاطر منابع بشری و مبارزه با فساد اداری داشته باشند.

 

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه کمیسیون عالی مهاجرت قبل از ظهر روز گذشته در ارگ دایر گردید.

 

در این جلسه که معاون دوم رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، وزیر مهاجرین و شمار دیگری از وزرا و مسئولین مربوط حضور داشتند، روی پالیسی مبارزه با فساد اداری و مقرره تنظیم فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، قانون امور پناهنده گی و پلان سروی بیجا شده گان داخلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

جلسه پس از غور و بررسی، پالیسی مبارزه با فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

 

رئیس جمهور به هیات رهبری وزارت مهاجرین گفت که باید پلان عملی و واضح بخاطر منابع بشری و مبارزه با فساد اداری داشته باشند.

 

رئیس جمهور غنی افزود که مسئله مهاجرین یکی از مسایل عمده ملی است و باید برای رسیده گی به امور مهاجرین و بیجا شده گان بودجه خاص در نظر گرفته شود.

 

وی گفت که باید حکومت امکانات واضح و آماده برای بیجا شده گان حوادث طبیعی و جنگ ها داشته باشد، تا به اسرع وقت از آنان حمایت و رسیده گی صورت گیرد.

 

در این جلسه مسئولین وزارت مهاجرین در رابطه به تفاهمنامه پیشنهادی با ایران برای راجستر فاقدین مدرک و همچنان تفاهمنامه پیشنهادی با آلمان معلومات دادند.

 

رئیس جمهور گفت که برای حل مشکلات مهاجرین در کشورهای مذکور باید اقدام صورت گیرد و روی تفاهمنامه ها به صورت دقیق بحث شود، تا با همکاری کشورهای میزبان مشکل مهاجرین حل گردد.

 

همچنان در رابطه به سروی بیجا شده گان داخلی صحبت شد و فیصله صورت گرفت که وزارت مالیه بخاطر انجام سروی مذکور، وجوه مالی را تامین نماید.

 

به همین ترتیب گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجرین و عودت کننده گان از ولایات کابل، لغمان، بغلان و بلخ ارائه گردید و گفته شد که در ولایات مذکور زمین های مهاجرین برای افراد غیر مستحق توزیع شده است.

 

رئیس جمهور به ریاست مستقل ارگان های محل وظیفه سپرد، تا در تفاهم با والیان ولایات مذکور در قسمت حفظ زمین های متذکره و توزیع آن به مهاجرین مستحق از دقت لازم کار بگیرند.