- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری جلسه هیئت رهبری وزارت مالیه

 وزارت مالیه

 

جلسه هیئت رهبری وزارت مالیه به رهبری اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته  در مقر این وزارت دایر گردید.

 

در این جلسه ادارات مختلف این وزارت گزارشات شانرا در مورد مصرف بودجه این وزارت ارائه نمودند.

 

وزیر مالیه به عموم ریاست ها هدایت دادکه بودجه شانرا بادرنظرداشت موثریت و مثمریت آن به مصرف برسانند و همچنان به معینیت اداری وظیفه سپرده شد که در این زمینه با ادارت مربوطه یکجا کار نماید تا به اهداف که داریم نایل آیم.