- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برگزاری جلسه هماهنگی امور عملی پروژه تاپی

جلسه هماهنگی

وزارت معادن وپترولیم به تعقیب افتتاح امور عملی دیزاین انجینری مسیر پایپ لاین تاپی از تورغندی هرات الی سپین بولدک قندهار، برای تطبیق به موقع و مدیریت موثر این برنامه، گروپ کاری متشکل از 17 ارگان دولتی و تحت رهبری مشاورین جلالتماب رئیس جمهوری افغانستان در زیربنا و اقتصاد، محترم داکتر همایون قیومی و محترم اجمل احمدی را در ارگ ریاست جمهوری تدویر نمود.

نخست مشاور رئیس جمهور برای زیربنا روی اهمیت پروژه تاپی و همچنان استفاده از این مسیر به گونه دهلیز اقتصادی و چهارراه وصل کننده آسیای مرکزی و جنوبی و در نهایت وصل کردن افغانستان با اروپا از راه خشکه تأکید نموده تصریح ساخت که در این مسیر ضمن تطبیق پروژه تاپی، پروژه های بزرگ انتقال انرژی برق، فایبر نوری، خط ریل و سرک حلقوی کشور نیز تطبیق خواهند شد.

 

این گروپ کاری متشکل از ارگان های امنیتی، انرژی، زیربناها و سایر ادارات ذیدخل روی چگونگی تسهیل تعیین مسیر پایپ لاین از ولایات غرب، جنوب غرب و جنوبی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جلسه تأکید بر شناسایی ضروریات و نیازمندی های امنیتی، مدیریتی و اجتماعی شد. متعاقباً ادارات ذیدخل امنیتی و دفتر مسؤول تطبیق پروژه تاپی در چوکات وزارت معادن و پترولیم ارزیابی های مسلکی خویش از وضعیت فعلی و نیازمندی های مبرم را در چوکات پلان های طرح شده توضیح نمودند.

 

در اخیر جلسه تأکید بر این شد تا جلسات هماهنگی امور تطبیق پروژه تاپی در مراحل مختلف در هر سه ماه یک بار تدویر و تسهیلات لازم فراهم گردند.