- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

برنامه آموزشی شیوه های انکشاف زعفران برگزار شد

زعفران

 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کارگاه آموزشی سه روزه را برای کارمندان ترویج 34 ولایت به منظو رشد و انکشاف نبات پر ارزش زعفران برگزار نمود.

 

در افتتاح این برنامه محترم میر امان الدین حیدری معین زراعت و مالداری، تعدادی از روساء، مشاوران و کارمندان وزارت زراعت اشتراک داشتند.

 

موضوعات آشنایی با طرح 5 ساله زعفران، طرزالعمل های تخنیکی، تولید ارگانیک، آموزش شیوه های جدید کشت زعفران، ، تشریع طرزالعمل کمیته ملی حمایت از انکشاف زعفران، تولید، پروسس، بازار یابی و روش های ایجاد همآهنگی میان ماموران ترویج مرکز، ولایات و ولسوالی ها  در این مدت آموزش داده شد.

 

این برنامه دارای  سه مرحله است که در مرحله اول 40 تن از مامورین ترویج آموزش داده میشوند و در مراحل بعدی این تعداد به 5000 تن افزایش داده خواهد شد.