- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آغاز شدن حشر برای پاک کردن گِل‌های سیلاب

[1]

به منظور پاک کاری شهر شبرغان از وجود گِل انبار شدۀ ناشی از سیلاب اخیر، امروز حشر عمومی راه اندازی شد.
این برنامه که به ابتکار ریاست شهرداری راه اندازی گردیده است، امروز صبح آغاز و تا ساعت دو پس از چاشت ادامه یافت.
محمد ظاهر نظری سرپرست ریاست شهر داری گفت که در این حشر حدود یک هزار نفر اشتراک داشتند که شامل دکانداران، باشنده گان شهر و کارمندان برخی از دوایر دولتی می باشند.
به گفتۀ نظری، پاک کاری شهر برای یک هفته ادامه خواهد داشت و برای انتقال گل و خاک جمع شده، پنجاه عراده موتر از طرف ادارات دولتی در اختیار ریاست شهرداری قرار داده شده است.
وی افزود که برای دوصد نفر از کارگران شامل در این برنامه از ریاست تفحصات، یک، یک بوری گندم پنجاه کیلویی، چهار لیتر روغن، شش کیلو عدس و یک کیلو نمک طعام توزیع می گردد .
حمید الله یکی از باشنده گان شهر شبرغان که در کار حشر شرکت دارد، می گوید که کار امروز به نفع تمام مردم است و باید همۀ مردم در این کار سهم بگیرند.
به گفتۀ وی، خاک و باد در شهر اضافه شده بود و نمای بازار هم خراب شده بود.
او از مقامات می خواهد تا در قسمت تحکیمات نقاط آسیب پذیر ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها نیز اقدامات جدی نمایند تا مردم متضرر نشوند.
مسؤولین ریاست آماده گی مبارزه با حوادث طبیعی می گویند که 1200 خانواده در شهر شبرغان از اثر جاری شدن سیلاب ها متضرر شده اند .
منبع می افزاید که مقدار زیادی آب الوده با گِل در جاده های شهر جاری گردیده بود که عبور و مرور را به روی ترافیک و مردم مشکل ساخته بود .

باستان