- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بدخشان آماده انتقال مسؤليتهاي امنيتي

[1]

مسؤليت هاي امنيتي بدخشان به نيروهاي افغانستان انتقال مي يابد.رييس كميسيون تنظيم پروسه انتقال مسؤليت هاي امنيتي در مورد تطبيق اين برنامه در بدخشان با مقام ها و ساكنان اين ولايت مشورت كرد. مسؤلان امنيتي ولايت بدخشان مي گويند بزرگترين تهديد امنيتي پس از انتقال مسؤليت هاي امنيتي ، مناطق سرحدي نورستان و پاكستان به شمار مي روند. اين مقامات خواستار استقرار حداقل يك فرقه از نيروهاي امنيتي به منظور تامين امنيت و مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر پس از انتقال مسؤليت هاي امنيتي در اين ولايت مي باشند. از سوي ديگر رئيس كميسيون انتقال مسؤليت ها مي گويد كه مداخلات افراد با نفوذ باعث افزايش ناامني ها شده است.
قرار است مرحله دوم برنامه انتقال مسووليت هاي امنيتي به نيروهاي افغانستان در مركز بدخشان و 7 ولسوالي اين ولايت تطبيق شود.