- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

با ورود طالبان حکومت تکمیل می شود!

زمزمه ورود طالبان به بدنه حکومت وحدت ملی بالا گرفته و هر روز که می گذرد، روزنه های بیشتری برای ورود طالبان به حکومت باز می شود.

 

یک ضرب المثل انگلیسی است که می گوید در سیاست دشمنان فرضی بساز تا به وسیله آنان دشمنان واقعی خود را نابود سازی!

این موضوع دقیقا در زمامداری دست نشاندگان آمریکایی در افغانستان صدق می کند.

 

دوطرف جنگ را آمریکا تقویت می کند که یکی به اصطلاح دوست و دیگری دشمن است. در حالی که هردوطرف درگیری تمامی تجهیزات و تامینات خود را از آمریکایی ها دریافت می کنند.

 

اما اکنون گمان آن می رود که این دوست و دشمن (دولت و طالبان) باید کنار هم باشند و دشمن فرضی دیگری بنام داعش رشد کند و باز چند صباحی مردم را سرگرم نقشه های شیطانی خود نموده دست آمریکایی ها را در غارت و رسیدن به اهداف شان باز بگذارد.

 

متاسفانه در این مسیر علاوه بر مزدوران شان از تعدادی با تحریک های مذهبی و اجتماعی و قومی استفاده می کنند و این مردم بیچاره بازهم فریب شیطان بزرگ را می خورند و یکبار دیگر تاریخ تکرار می شود.