- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بالاخره جوانان مبتکر دیده شدند!

داکترکمال سادات

داکترکمال سادات، از مردم خواست تا جوانان مبتکر را به معینیت امور جوانان معرفی کنند!

 

معین امورجوانان و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  دردیدار با سه نوجوان مبتکر از مردم خواست تا جوانان مبتکر را بخاطر تشویق و رشد استعداد های آنان به این معینیت معرفی کنند.

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روز گذشته دردیدار با سه تن از جوانان مبتکر خاطر نشان ساخت که معینیت امور جوانان ازمردم خواهشمند است تا هر جوان مبتکر را که در هر گوشه و کنار کشور وجود دارد به این معینیت معرفی کنند.

وی افزود که معینیت امور جوانان مربوط به جوانان است و همیشه در صدد رشد استعدادها و انکشاف، کمک و همکاری با جوانان است .

وی با ابراز این مطلب از مردم خواست تا درزمینه تشویق وحمایت جوانان مبتکر با این معینیت همکار باشند.

عبدالخالق، احمد باسط و احمد ابوبکر سه نوجوانی اند که در ساخت گهواری برقی ، الماری برقی که به تخت خواب عیار میشود و قلم برقی که قابلیت استفاده درهرنوع مبایل لمسی یا تچ را دارد ابتکار عمل به خرچ داده اند.

این سه نوجوان از سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ که آنان را مورد تشویق قرارداد تشکر کردند و خاطرنشان نمودند نخستین باری است که مورد تشویق و ترغیب چنین یک مقام بلند پایه دولتی قرار گرفته اند و این امر آنان را در تلاش های شان برای ابتکار های بیشتر وامی دارد.