- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بازگشت زندانیان افغان از ایران!

زندانیان افغان [1]

ارگ اعلام کرده است که براساس توافق بین افغانستان و ایران، باشنده گان افغان که در ایران محبوس اند به افغانستان سپرده خواهند شد.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس این توافق، پروندۀ قضایی افغان های محبوس در ایران، در کشور خودمان بررسی خواهد شد.

شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نوشته است که حکومت افغانستان بخاطر دفاع از حقوق اتباع افغان در خارج از کشور به این توافق رسیده است.

بر بنیاد اطلاعات این مسوول مطبوعاتی حکومت، در حال حاضر ۵۱٢٤ باشنده افغان در ایران محبوس استند که تا کنون ٦١٧ تن از این محبوسان به کشور بازگردانیده شده اند.