افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 15 دسامبر , 2011 لینک کوتاه خبر :

این است حقوق زن در ایتالیا !

روز دوشنبه خبر جالبی را بنام “قرض دادن همسر، تفریح جدید مردان ایتالیایی” را در اینترنت دیدم و بعد از اینکه آنرا مطالعه نمودم در ذهنم چنین چیزی خطور کرد:
آیا ممالک اروپایی حامیان حقوق زن و یا به عبارت دیگر حامیان مساوی بودن حقوق زن و مرد نیستند؟
آیا آنها بخاطر پیاده ساختن دموکراسی و حقوق بشر به افغانستان نیامده اند؟
زمانیکه در یکی از ممالک ناتوان مسلمان خشونتی علیه زن صورت گیرد و یا دولتمرد آن کشور، سرزمین خود را به شکل دیکتاتوری پیش ببرد آنها صدا بلند نموده خواهان کناره گیری همچو دولتمردان از اریکهء قدرت نمی گردند؟

کار جالب اینجاست که همچو ممالک با اجرای چنین کاری وضعیت زن قبل از اسلام و یا چند قرن قبل در ممالک چون یونان، هندوستان، انگلستان، ترکان قدیم و غیره را به فکر انسان می آورد.
زیرا قبل از اینکه پیامبر محبوب حضرت محمد (صلی الله علیه و سلم) منحیث رهبر بشریت فرستاده شد، زنان در نزد اعراب دارای کدام ارزش و اهمیتی نبودند. یک مرد میتوانست به هر اندازهء که بخواهد ازدواج کند. اما اسلام به آن یک معیاری تعین نموده اسمش را “حد اکثر ازدواج چهار است ” گذاشت؛ و اگر به خانهء کسی دختری به دنیا می آمد آنرا شرم و ننگ دانسته زنده به گور میکردند. همانا بود که هدایت بشریت لوای اسلام را بلند نموده به زنان احترام و ارجی قایل شد. و یا اینکه در بعضی از ممالک که اسمش را در بالا ذکر نمودم زن منحیث انسان قبول نمیشد. یعنی بعضی ها زن را شیطان و یا هم پیمان وی دانسته و چنان رویه میکرد با آنها.

اگر یکبار به تاریخ ترکان قدیم نگاهی کنیم در آنجا نیز خواهیم دید که زن یک واحد بی بکار بوده و بعد از اینکه شوهرش وفات نماید با شوهرش زنده به گور میگردید و یا با پسر خود ازدواج میکرد. میتوانیم مثال همچو اعمال را زیا ده نمود فقط من بادادن چند مثال فوق اکتقا نموه به اصل موضوع بر میگردم، به نظر شما این کار مردان ایتالیایی چه فرقی دارد از مثالهای فوق؟
شخصاً به نظر من این کار آنها بدتر از کار اعراب میباشد.
زیرا در همچو شرایط یک پدیدهء بنام اخلاق باقی نمی ماند- آنطوریکه مشاهده مینمائید فعلاً هم چندان اخلاقی در اروپا وجود ندارد- یعنی کدام طفل از کدام شخص به دنیا آمده است معلوم نمیشود. بی ستری و بی حیا یی به اوج خود میرسد.
مثال این نوع اعمال را میتوانید از کمیتهء احصائیهء هر کشور بدست آورید.
چونکه در نزد آنها اطفا ل زیادی خواهند وجود داشت که پدر آنها معلوم نباشد.
زیرا آنها زن را منحیث متاعی دانسته که احتیاج جنسی مرد را بر آورده میسازد. فکر کنید وضعیت فامیل که اساس یک جامعه را تشکیل میدهد اگر در ممالک اوروپایی چنین باشد پس چگونه میتواند یک جامعهء سالم به بار آورد؟!

ما افغانستانی های غیور که همیشه سخن از ننگ و ناموس میزنیم چطور میتوانیم از همچو انسانها آزادی و یا حقوق زن را بیاموزیم!
این یک محال است و جنون!
آنها بخاطر پیاده ساختن آزادی و حقوق بشر هیچگاهی داخل یک خاکی نشده اند و نمیشوند هم؛ آنها بخاطر بدست آوردن معادن و دارایی یک کشور و یا هم بخاطر فاسد ساختن جامعه بنام “آزادیخوا هان و یاری کنندگان” داخل یک کشور میشوند وگرنه آنها دیوانه هستند که از راه های دور آمده به مردم افغانستان و یا به مردم یک کشور دیگر همکاری نمایند.
زیرا بعضاً آنها تعدادی از عساکر خویش را از دست میدهند، مالها و موترهای شان به یغما میرود و غیره… اما به رغم این همه آنها پافشاری میکنند که گویا بنام حامیان صلح و آزادی در این سرزمین بمانند.

از روزیکه ممالک بیگانه داخل خاک ما گردیده اند جامعهء ما نیز از نگاه اخلاقی رو به خرابی است. مثلاً ارتباط بین زن و شوهر و یا بین اولاد و پدر شکل دیگری را به خود گرفته است. احترام، شفقت و دلسوزی سابق نمانده است. ارتباطات فامیلی روز به روز کم میشود. دوست و دوست بازی بین دختران و پسران جوان به اوج خود رسیده است- طبعاً که جوانان پاکدامن زیادی داریم اما اکثر جامعه را در نظرگرفته جملهء فوق را تحریر نمودم-.
خلاصه اینکه اکثر آنها میخواهند فامیل را ازبین برده بد اخلاقی و بی ستری را در جامعهء ما رواج دهند- اما من باور یقین دارم که مردم قهرمان، متدین و غیور این سرزمین فریب دشمنان دین و مردم را نخواهند خورد- بطور مثال رو به افزونی طلاق خود نمایانگر واضح این عمل میباشد. زیرا طلاق دادن و طلاق گرفتن در فرهنگ افغانستان یک عمل بسیار بدی تلقی میشد در سابق؛ اما امروز تعداد طلاق به حدی رسیده که ده و یا نزده سال قبل خیال آنرا هم کرده نمیتوانستیم.
به امید اینکه ما جوانان امروز و آینده ساز وطن به آن منجلاب بد بختی گرفتار نشویم بخاطر اینکه در آن وقت درمانی نخواهد پیداکرده بتوانیم.

سید مبین “هاشمی”

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار