- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ایجاد مرکز جلوگیری از خشونت در برابر زنان در کشور

لوی سارنوالی

 

سخنگوی اداره لوی سارنوالی در نشست خبری گفت: لوی سارنوالی تلاش می‌ورزد تا ریاست های مبارزه با خشونت در برابر زنان را نیز در چارچوب سارنوالی های استیناف ولایات ایجاد کند.

بصیر عزیزی گفت:

“در بیست ولایت افغانستان در تشکیلات ما افزود شده است و تلاش‌ها بر اینست که در ۳۴ ولایت افغانستان در کنار سارنوالی استیناف و در چارچوب آن، ریاست مبارزه با خشونت در برابر زنان را نیز داشته باشیم.”

عزیزی گفت پس از افزایش موارد خشونت در برابر زنان، لوی سارنوالی به ایجاد مراکز جلوگیری از خشونت در برابر زنان در ولایات تصمیم گرفته است.