- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ایالات متحده امریکا، حمله طالبان مسلح بر یک هوتل در کابل را به شدت محکوم کرد!

[1]

ایالات متحده امریکا، حملهء طالبان مسلح بر یک هوتل در کابل را به شدت محکوم کرده است.

سفارت امریکا در کابل با پخش اعلامیهء از پاسخ نیروهای امنیتی افغان به این حمله ستایش کرده است.

در اعلامیه گفته شده است، قوای امنیتی افغان و محافظان هوتل زنده گی شان را به خطر انداخته افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را نجات دادند.

حکومت افغانستان گفته است، در حملهء طالبان بر هوتل سپوژمی واقع در منطقه قرغهء کابل که 12 ساعت طول کشید حداقل بیست تن کشته شدند.

قوماندان عمومی آیساف در افغانستان گفته است، این حمله بیانگر فعالیت شبکهء حقانی است.

رادیوآزادی