- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

اهداف استراتیژیک چهار ساله وزارت امورداخله مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت داخله

در این نشست که به ریاست استرپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، برگزار شده بود، به گونه مفصل پیرامون چگونگی تحقق اهداف استراتیژیک وزارت امور داخله در عرصه های مختلف چالش ها و موانع موجود فرا راه تحقق اهداف استراتیژیک این وزارت بحث صورت گرفت.

 

وزیر امورداخله، با تاکید بر این که باید موانع موجود فرا راه تحقق اهداف استراتیژیک این وزارت برداشته شوند، گفت که انطباق عملکرد وزارت امورداخله و نیروهای پولیس ملی، با برنامه های از پیش تعیین شده، یکی از معیاری های اساسی پیشرفت به شمار می رود و باید در این راستا تلاش های جدی و همه جانبه صورت گیرد.

 

وزیر امور داخله افزود که تا چهار سال آینده پولیس ملی طبق استراتیژی چهارساله‌یی که تدوین شده، باید به عنوان یک نهاد مسلکی، توانمند، بیطرف، ومورد اعتماد مردم و جامعه قرار گیرد.

 

اصول اساسی که در این دیدگاه در نظر گرفته شده است، شامل ملکی سازی، تمرکز بر شیوه های پولیس مردمی، احترام و دفاع از حقوق بشر، مبارزه با فساد، شفافیت و حسابدهی، تقویت سیستم های حمایوی و تفکیک مسوولیت های پالیسی سازی می باشد.