- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

افغانستان میزبان نماینده‌گان کشورهای عضو سارک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید قرار است نماینده‌گان اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو سارک در هفته آینده وارد افغانستان شوند.

 

صیام الدین پسرلی مسئول رسانه‌های این اتاق گفت که نماینده‌گان فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را ارزیابی و به شمول رئیس جمهور با مقامات دیگر افغان هم ملاقات خواهند کرد:

 

“نماینده‌های اتاق تجارت کشورهای عضور سارک به افغانستان می‌آیند و با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، وزارت خارجه و با تاجران و سرمایه گذاران افغان ملاقات خواهند کرد، آنها اوضاع را بررسی نموده و از فرصت ها برای گسترش روابط تجارتی و اقتصادی زمینه سازی می‌کنند.”

 

به اساس معلومات مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر فرصت‌های خوب سرمایه گذاری در بخش های معادن، تولید انرژی و تولیدات داخلی در افغانستان وجود دارد.